logo KMD
Historie KMD 1879-2017

Známé události z historie Kroměřížských drah a jejich tratí až po současnost

1879 1880 1881 1882 1883 1887 1894 1909 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1879

V roce 1879 vznikla společnost pro výstavbu dráhy Kroměříž – Hulín (Kroměřížská dráha). Společnost vydává 250 akci po tisíci zlatých. Jedním z hlavních akcionářů se stává olomoucký arcibiskup hrabě Fürstenberg, který se na stavbě podílel deseti tisíci zlatými, druhým byl hrabě Friesse, velkostatkář a průmyslník. Hybnou pákou společnosti byl pan J. Troltsch a ředitel Josef Nezdara. Původní sídlo společnosti bylo ve Vídni, ale po získání koncese se společnost přestěhovala do Kroměříže. Jako první se začala stavět trať mezi Kroměříží a Hulínem.

1880

Trať Hulín – Kroměříž:

 • 30.VI. vydána koncese pro výstavbu trati
 • 28.XI. slavnostní otevření trati
 • 1.XII. zahájena nákladní doprava
 • 15.XII. zahájena osobní doprava
1881

Trať Kroměříž – Zborovice:

Výnosem c. k. ministerstva obchodu Wien č. 9215, ze dne 14. 04.1881 a c. k. místodržitelství v Brně č. 7900 z 20. 04.1881 bylo uděleno povolení ke stavbě trati.
 • 16.V. započata stavba trati
 • 28.IX. provedena technicko bezpečnostní zkouška s lokomotivou „Zborowitz“ rychlostí 6km/h za přítomnosti generálního inspektora Julia Glücka z Vídně
 • 23.X. slavnostní otevření tratě Kroměříž – Zborovice
 • 24.X. zahájení nákladní dopravy
 • 1.XI. zahájení osobní dopravy (z počátku jezdily na trati dva páry vlaků denně se třemi vozy)
1882

Trať Hulín – Bystřice pod Hostýnem:

 • 26.II. vydána koncese pro výstavbu trati Hulín – Bystřice pod Hostýnem
 • 5.VI. první zkušební jízda Hulín – Holešov
 • 7.VI. první zkušební jízda do Dobrotic. Ačkoliv nešlo o zahájení provozu, přišlo na nádraží hodně zvědavců, kteří vlak do té chvíle ještě neviděli.
 • 10.VI. přijel do Holešova první nákladní vlak, který přivezl čtyři vozy uhlí pro Kneislovu továrnu
 • 22.IX. slavnostní otevření trati Hulín – Holešov
 • 24.IX. oficiální zahájení pravidelné osobní a nákladní dopravy
 • 15.X. první zkušební jízda Holešov – Bystřice pod Hostýnem
 • 15.XI. zahájen provoz na trati Holešov – Bystřice pod Hostýnem
1883

14.II. získává Kroměřížská dráha koncesi pro výstavbu tratě z Bystřice pod Hostýnem do Valašského Meziříčí. K samotné výstavbě trati pod vedením Kroměřížské dráhy bohužel nikdy nedošlo. Trať byla vystavěna až novým majitelem.

1887

7.I. se zpětnou platností od 1. I. byla podepsána kupní smlouva o prodeji Kroměřížských drah společnosti Severní dráha císaře Ferdinanda. Ta vyplatila jako náhradu za všechny kroměřížské trati 2 100 000 zlatých.

1894

Kroměříž - archiv:

Počátek stavby nezrealizovaného spojení Zdounky – Litenčice – Střílky – Koryčany: „Vzhledem ku výnosu úřednímu ze dne 22. 8.1894 číslo 7406 dává se představitelům obce následným výnosem c.k. místodržitelství ze dne 14. 09.1894 číslo 32182 na vědomí, že dle oznámení Dr. Barona Offermanna inženýrovi E. Heinovi předběžné, technické práce k účelu vystavění lokální dráhy ze Zdounek přes Litenčice, Střílky do Nemotic svěřeny byly, který se svým personálem práce ty dne 16. 9.1894 započnou. Okresní hejtmanství 20. 9.1894 “
1909

22. – 24.IX. byl sepsán protokol o výstavbě trati Morkovice – Zborovice. Stavba nebyla bohužel nikdy realizována. Hlavním důvodem byli majitelé pozemků, kteří žádali příliš veliké finanční náhrady za své pozemky. Železniční spojení Zborovice – Morkovice a Zdounky – Koryčany měla propojit město Kroměříž s Brnem. Bohužel oba tyto projekty skončily nezdarem.

1918

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Převrat v den 28. října 1918 odbyl se hladce. První došlá zpráva o zřízení samostatného státu českého v Bystřici byl telegrafický oběžník zaslaný všem služebnám dne 28. října večer Zemskou jednotou žel. zřízenců, ve kterém bylo nařízeno zavedení českého služebního jazyka. České služební řeči bylo použito i ve styku s ředitelstvím severní dráhy ve Vídni. Řed. sev. dráhy tyto telegramy přijímalo, odpovídalo však německy. Po několika dnech přerušili jsme korespondenci nadobro.
Veřejný pořádek narušen nebyl, až na menší výtržnosti způsobené vracejícím se vojskem strhováním a ničením německých nápisů a orlíčků, také železničním zřízencům. Slib věrnosti republice byl složen do rukou pana vrchního rady Mazance od všech zaměstnanců.
(Podle hulínské kroniky přijel pan Mazanec 27. XI.)

Opis pamětní knihy Hulín:

V noci z 27. na 28. *) října v 11 hodin šel z Přerova telegram ve formě rozkazu, že jest uskutečněna Republika Československá, služební řeč je česká.

*) v kronice Tlumačova je uváděna noc z 28. na 29.X.

Z Břeclavi šly depeše německy, byly však přerušovány a bylo žádáno, aby německé telegrafisty vyměnili za české.
Vozy s nákladem byly hned po půlnoci zastaveny. Sliby věrnosti nebyly odebírány ihned, protože v Hulíně pracovaly povětšinou čeští zaměstnanci, tak až po příjezdu pana vrchního rady Mazance.

100 let Košicko - Bohumínské dráhy:

Po převratu město Těšín rozděleno a část byla pojmenována na Český Těšín. Rovněž trať Kojetín - Bielsko byla zkrácena a přejmenována na trať Kojetín - Český Těšín. (GVD 1918)

 

100 let trati Hranice n. M. - Vsetín:

29. X. 1918 v 01 hodinu přišel telegram o vzniku ČSR s rozkazem o zadržení vozů a lokomotiv, o zastavení vývozu zboží. Č. oběžníku 707F.


Vzniklé ČSD zdědily 11.000 km kolejí, 1.500 lokomotiv, 4.500 osobních, 55.000 nákladních vozů.
1919
1.I. začalo pracovat nové ředitelství státních drah v Brně.


V listu nákresného jízdního řádu 1919/1920 uveden název "Moravská Police". (GVD 1919/1920)

1920

100 let trati Bystřice pod Hostýnem - Hulín:

Bývalá budova Kroměřížské dráhy v Hlinsku byla přestavěna na byt.
1921

100 let trati Bystřice pod Hostýnem - Hulín:

Byly provedeny úpravy budovy Všetuly.
Dráha na náklad firmy Jakub a Josef Kohn v Holešově vložila z koleje osmé odbočnou výměnu v km 23,9. Na odevzdávkovém místě byla vložena Roleredova kolej. Posun se prováděl elektr. vrátkem.
25. XI. byla v Holešově podepsána nová vlečková smlouva s Hospodářským družstvem č. 1952/II o dalším trvání a provozu vlečky odbočující v km 24,260.
1922

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Od 15. listopadu 1922 má stanice elektrické osvětlení. Stanice Hlinsko pod Hostýnem byla pozměněna v zastávku, obsazená byla jedním staničním dozorcem a jedním staničním pomocníkem.

 

Nákresný jízdní řád 1922/1923:

Na stanovišti č. 20 (Dobrotice) a na hláskách Hlinsko, Loukov a Police uveden noční klid od 18 do 6 hodin. (tab.3 SJŘ)
1923

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Od 19. ledna 1923 má stanice zabezpečovací zařízení.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

Dle nařízení ministerstva železnic č. 58 z 11.XII.1923 byla trať Říkovice - Břeclav přidělena ředitelství státních drah v Brně. Jízdní personál zůstal přidělen i s pobočnou výtopnou a plynárnou ř.s.d. v Olomouci, protože jezdí téměř výhradně na trati Hulín - Krásno nad Bečvou, která patří ř.s.d. Olomouc.

 

100 let trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem:

4. července nová smlouva Kohnovy továrny o provozu na vlečce v Holešově.

 

Služební jízdní řád číslo Vc od 1.VI.1923:

Na trati přestaly jezdit vozy z I. vozovou třídou.
Noční klid (viz 1922) rozšířen o Bílany a Rajnochovice. (tab. SJŘ)

 

100 let trati Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí:

Stanice Krásno zvětšena o tři koleje, postaven kolejový triangl pro otáčení lokomotiv.
1924
1.I. sloučeny obce Valašské Meziříčí a Krásno pod jediným názvem Valašské Meziříčí.
Během roku byla rovněž sloučena administrativa řízení stanic Val. Meziříčí a Krásno, pro změnu do Krásna.

 

Služební jízdní řád V3 z 1.VI.1924:

Došlo k přečíslování vlaků. Dosavadní osobní vlaky 2212 - 2225 na trati Frýdek-Místek - Kojetín mají čísla 301 ..., Bystřice pod Hostýnem - Kojetín 1301 - 1318, nákladní vlaky 351 - 369 a nákladní vlaky podle potřeby 1341 - 1358.
Bylo použito nové pojmenování stanic a zastávek (v listech GVD většinou zavedeny už v roce 1919):

starý název     nový název
Střebětice Třebětice (opraveno ručně během roku)
Holešov Holešov na Moravě (uvedeno jen v SJŘ)
Hlinsko Hlinsko pod Hostýnem
Bystřice Bystřice pod Hostýnem
Police Police na Moravě (v GVD dříve uváděno Moravská Police)
Bránky Bránky na Moravě (uvedeno jen v SJŘ)
Krásno Krásno nad Bečvou

Nicméně v názvech stanic a zastávek uvedených ve služebních jízdních řádech a v nákresných jízdních řádech byly často rozdíly (i v jiných letech).
Podle téhož JŘ funguje Valašské Meziříčí jako hláska jen pro úsekové jízdy do Krásna n. B. a zpět (tab. 3 SJŘ). Během platnosti tohoto JŘ byla ručně k Val. Meziříčí dopsána pozn. "z".
Rajnochovice sloužily pro řízení dopravy v mezistaniční vzdálenosti (zřejmě byly stanicí), ale křižování zde nebyla (podobně jako jindy ve Všetulích či Hlinsku).

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Byla provedena oprava staniční budovy jak uvnitř tak i zevně. V kancelářích byly položeny nové podlahy, nově vymalováno a dveře natřeny. Obecenstvu až dosud volně přístupné nástupiště bylo směrem ke kolejím ohrazeno plotem. Dále byl učiněn pokus o navrtání studny, který však nepřinesl kýženého výsledku. Voda vyvěrající z jílu byla nepoživatelná.

 

(neurčený zdroj):

1.VI. změna začátku a konce trati Přerov - Břeclav.
15.V. zavedeny nové telegrafní značky.
1925

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Ve stanici byly provedeny různé úpravy. Položena anglická výměna spojující kolej první s třetí, pátou a vlečkou firmy Thonet. Zvýšena nosnost kolejové váhy z 26 na 32 tun. Zřízen vodovod s pitnou vodou do prvního poschodí přijímací budovy, táhnoucí vodu ze studny strojního čerpadla. Mezi Hlinskem a Dobroticemi přestavěn pilíř mostu přes říčku Rusavu.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

9.VII. - 1925 převzal vedení dopravního úřadu pan inspektor Tomáš Janečka.

 

100 let trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem:

Byl postaven první úsek vlečky Impregna a od dopravních podniků Brna zakoupena parní lokomotiva pojmenovaná po manželce majitele závodu „Irena“.

 

JŘ 1925/6 (platný od 5.VI.1925):

Valašské Meziříčí přejmenováno na Valašské Meziříčí odbočka, název Krásno ručně opraven k datu 1.XI.1925 na Valašské Meziříčí - přestože ke změně názvu stanice došlo oficiálně až v roce 1929.

 

Lokomotivy a historie:

V tomto roce byly všechny lokomotivy ČSD jednotně očíslovány podle systému ing. Kryšpína.
1926

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Prudké lijáky v květnu způsobily sesutí železničního náspu v km 31.01 v délce 30 m. Obnova náspu a novopokládka trati byla provedena mezi Hlinskem až Příkazy-Osíčkem. Probíhalo jednání o vybudování samostatné vlečky pro impregnační závod. Bylo započato jednání o zvětšení nástupiště a čekáren.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

Dne 15.IV.- 1926 převzala žst. od vozební stanice výdej uhlí a veškeré účtování
15.VI. až 2.VII. provedena přestavba zabezpečovacího zařízení na staničním přístroji a na stavědle I, která umožnila zajištění vjezdu a odjezdu vlaků na a z koleje IV.-VIII. do Kroměříže, zabezpečení odjezdu z koleje VIII. až XVII. do Přerova a zajištění vjezdu od Přerova na kolej XVII. V tutéž dobu provedena přestavba na st.II.

 

p. Šmíd - poznámky ze státního archívu Praha - Pamětní knihy staničních úřadů:

Dne 18. listopadu ve 20 hodin vznikl oheň na mostě nad tratí Přerov - Břeclav, a to jiskřením od lokomotivy.
1927

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Závod na impregnování dřeva byl spojen s nádražím nově vystavěnou vlečkou v délce asi 800m. Ke spojení vlečky se stanicí byla položena výměna. Byly vydlážděny části manipulačních míst, v km 38,12 na trati přestavěn dřevěný nadjezd.
V zastávce Hlinsku byla znovu upravena služba drážních zřízenců na směnu 24. hodinovou a dosazen jako nový zřízenec staniční manipulant místo traťového dělníka.
Nákladní doprava se oproti minulému roku zlepšila, zato osobní doprava byla slabší, patrně vlivem automobilové soutěže.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

Dne 22.I. byla provedena inspekční cesta pana ministra železnic J. V. Najmana.
V době od 8.VIII. do 22.IX. provedena výměna výhybek III, IV, V, VI, VII, VIII, XII za soustavu A, doplněny přestavníky, závorníky a stavěcími pákami na st.I, výhybky II, V, VIII doplněny kontrolními závorníky, přístroj na stavědle I doplněn o cestu od Přerova na XV. kolej

 

100 let trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem:

Vlečka Impregny byla přestavěna, prodloužena o 800 m a napojena na stanici Bystřice pod Hostýnem.

 

p. Šmíd - poznámky ze státního archívu Praha - Pamětní knihy staničních úřadů:

Dne 4. srpna střetnutí vlaku 305 s povozem uzavřeným mezi závorami v km 14,6.
1928

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

Doprava osobní i nákladní má vzestupnou tendenci, osobní převážně pro zlevněný tarif pro společnosti a zvl. vlaky.
23.6. při svém zájezdu na Valašsko zavítal do města prezident T. G. Masaryk.
Impregna se rozmáhá,což má i význam pro stanici. Zvětšení kolejí co do počtu, stavba nákladní pokladny.
 

Archív GŘ ČD Olomouc:

Podle oběhů lokomotiv a strojních čet se počítalo pro výtopnu Přerov - vozební stanici Hulín:
os. vlaky Nezamyslice - Bystřice p. H., Kroměříž - Zborovice 2 stroje 354.0
nákl. vl. a posun v Hulíně, Hulín - Krásno 1 x 333.1, 2 x 424.0
nákl. vl. Přerov - Břeclav 2 x 333.1, 1 x 434.1
os. a nákl. vl. Tovačov - Kojetín - Hulín 1 x 423.0
pro strojovou stanici Kroměříž - smíšené vlaky Kroměříž - Zborovice lok. 310.0.

Podle GVD z 15.V.1928 byly zastávky a nákladiště obsazeny takto: Bezměrov, Postoupky, Třebětice, Všetuly, Dobrotice (č. 20) a Police strážníkem, Hlinsko a Rajnochovice staničním dělníkem, Loukov byl neobsazen.

1929

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

Doprava byla již v druhé polovici ledna postižena krutou zimou, která v únoru vyvrcholila v zimu nemající v kraji pamětníka, trvající ve své krutosti až do začátku března. Vlaky vázly ve sněhových závějích 4-5m výšky, jejich vyproštění trvalo několik hodin protože kola již při zastavení přimrzala ke kolejím. Dne 10. února uvázl za mrazů 36°C v km 32 osobní vlak 305 v závěji, ze které byl po třech hodinách dvěma stroji vyproštěn. Teprve 1. března klesl mráz na 20°C. 2. března přijel vlak 302 s pětihodinovým zpožděním. Od 27. února do 7. března bylo z úseku Bystřice p./H. až km 38 odvezeno 400 vozů sněhu, tj. asi 4000 tun.
Osobní doprava stále trpí soutěží automobilovou, ale nákladní se potěšitelně rozmáhá.
V roce 1929 byla postavena nová váha s elektrickým pohonem, ku vážení až 10m vozů.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

1.II. uváznul vlak 309 na trati Hulín - Třebětice ve sněhové závěji. Čtyři pomocné stroje tomuto vlaku uvázly též. Cestující byli sáněmi odvezeni do Hulína a Třebětic.
2.II. při -21°C uvázly vlaky na všechny čtyři směry i s pomocnými stroji. Doprava do Holešova zastavena do 3./II. V těchto dnech musela být zátěž redukována až na 40% (podle poznámek p. Šmída byla redukce o 40%) a značně omezena osobní doprava. Dva sněhové pluhy na strojích řady 534 a 434 prorážely závěje, trať z Říkovic do Tlumačova byla přesto provozována jednokolejně a přesto vlaky vázly. Na odstraňování sněhu pracovalo 600 dělníků odboru a 100 mužů vojska posádky Kroměříž.
13.II. sněhová smršť způsobila, že na Holešov 12 hodin nejel vlak.(závěje na trati byly až 1 m vysoké - pozn. p. Šmíd)

27.VIII. na manévry projížděl zvláštním rychlíkem do Kroměříže pan president T. G. Masaryk.(k odvozu vojska z manévrů bylo 31.VIII. vypraveno 12 převozů - dle poznámek p. Šmída)
Dne 8.X. byla dokončena vnitřní úprava přijímací budovy v průchodu z nástupiště hlavní dráhy na nástupiště místní dráhy. Průchod zazděn a upraven na vestibul. Pošta, tranzito vozové a kusové a místnost pro vlakové čety soustředěny na jižní straně budovy. Záchody přemístěny od restaurace II. třídy až na konec budovy.
15. prosince vystavěna nová čerpací pumpa pro stroje na břehu řeky Rusavy po pravé straně dráhy.

 

Vyhláška Ř.S.D. v Olomouci z 13.2.1929:

.... pro velký stav nemocných a ku zdolání krajně nepříznivé dopravní situace, aby podniky a města byla zásobena uhlím, zrušujeme od středy 13.II. až nadále tyto osobní vlaky:
Hulín - Frýdek-Místek 304, 311
Hulín - Bystřice p. Host. 1309, 1312, 1315, resp. 1301, 1302
1307 z Hulína do Kroměříže, 3903, 3904, 3909, 3910 Kroměříž - Zborovice ...

 

p. Šmíd - poznámky ze státního archívu v Praze:

Dne 2. února zaváta trať Říkovice - Hulín. Osobní vlaky a nákladní rychlíky vedeny přes Kroměříž.

 

JŘ platný od 15.5.1929:

Názvy stanic a zastávek odchylné od pomůcek z roku 1924 (změna proběhla během let 1925 - 1928):
Holešov, Branky na Moravě, Police u Val. Meziříčí, Rajnochovice z. nk. (dosud byly stanicí).
Turnusové stroje: os. vlaky Nezamyslice - Kojetín - Bystřice p.H. 2 x 354.0
nákl. vlaky Kojetín - Krásno 2 x 434.0
posun v Hulíně 333.1
smíšené a nákladní vlaky Tovačov - Kojetín - Hulín 423.0
strojová stanice Kroměříž pro smíš. a os. vlaky Kroměří - Zborovice 310.0.
Ve vozební stanici Krásno n. B. (spadající pod výtopnu Přerov) jezdily stroje:
354.0, 421.0, 422.0, M122.0.

 

Karel Vymětalík, pochůzkář, u ČSD od 1935 do 1980:

Asi v tomto roce byla zrušena posunovací služba v Holešově. Posunovací službou byla míněna jen posunovací četa, lokomotiva byla používána vlaková (doplnil p. Miroslav Trhlík, výpravčí, ve službě 1940 - 1985).
1930

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Tento rok je v železniční dopravě méně příznivý, v důsledku všeobecné hospodářské krize a stále vzrůstající nezaměstnanosti i v důsledku automobilové soutěže.
Ve stanici byla provedena přístavba verandy 12 x 9 m (čekárna) a nástupiště prodlouženo o 12 m. Dále byla provedena novopokládka trati v km 29,7 - 30,8, oprava železniční hráze v km 34, která se sesula následkem lijavců a tání v listopadu v délce 15 m.
11. července projel stanicí T. G. Masaryk(zvl. rychlík, průjezd Kroměříží v 15.30 včas).

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

Dne 5.IV. - 1930 byl zaveden v přípravném a od 15.IV. v plném rozsahu vlakový dozor na trati Břeclav - Přerov.
Dne 5. července projížděl na Těšín z Brna vlak s p. presidentem T. G. Masarykem. Hulínem projel v 15 hodin 46 minut.
V létě byla zřízena místnost pro zapisovače vozů a přehližitele vozů na starém překladišti. Zhotoven podchod do vestibulu vybetonováním. (Jak se asi chodilo na nádraží dosud?) Zřízeno elektrické čerpadlo studny pro pitnou vodu. Byla upravena místnost nákladní pokladny.

V Holešově nastoupil přednosta Vojtěch Červík, bývalý přednosta žst. Tlumačov.


Od JŘ 1930/1 (platný od 15.V.) se vozové třídy označují arabskou číslicí.

1931

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

Železniční provoz opět ochabl. Od 1.I. 1931 byl zaveden nový tarif pro cestující, jehož sazby byly vyšší než jízdné u linek autobusových.
Byla zrušena vzdálenostní návěstí, která byla nahrazena předvěstmi a vjezdovými návěstidly, uvedenými v činnost dne 18. prosince 1932 (záznam je v knize uveden v kapitole 1931, návěstidla nebyla závislá na výhybkách; pozn. aut.).

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

18. června bylo zrušeno vzdálenostní návěstidlo a směrové návěstidlo od Kroměříže a vzdálenostní návěstidlo od Holešova. Dáno do činnosti vjezdové návěstidlo č.II s předvěstí od Kroměříže a vjezdové návěstidlo č.VIII s předvěstí od Holešova. V listopadu byly upraveny místnosti pro administrativu, z bytu v obytné budově zřízena 1 místnost pro disp. úředníka, 1 místnost pro zásobu tiskopisů.
V prosinci vystavěno nové st. III a provedeny zemní práce pro zabezpečovací zařízení.

 

p. Šmíd, podle pamětní knihy dopravního úřadu Kroměříž ze státního archívu v Praze:

18.VI. zrušena a snesena vzdálenostní návěstidla od Kojetína a Hulína a dána do provozu jednoramenná vjezdová návěstidla s předvěstmi (vjezdová a odjezdová rychlost 30 km/h; návěstidla nebyla závislá na výhybkách).
1932

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

Byla provedena rekonstrukce oblouku před nádražím, jako úprava svršku pro projektovanou jízdu rychlíků.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

5. dubna zahájen provoz v nově upravené dopravní kanceláři, kde byly soustředěny všechny pomůcky pro výkon dopravy: všechny telegrafní a telefonní přístroje a zvonkové přístroje.
27. dubna zapnuto severní zhlaví do nového stavědlového hradlového přístroje s novým odjezdovým návěstidlem V s elektrickými spřahadly.
19. května zapnuto nové stavědlo II na holešovském zhlaví.
1. června zrušeno výhybkářské stanoviště II pro vybudování zabezpečovacího zařízení na Český Těšín.
23. listopadu v 16 hodin dány do provozu na severním zhlaví nové výměny tvaru Xa čísla Xa, Xb, XI, XIII, XVI, XVII.

 

100 let trati Bystřice-Hulín:

1. ledna žst. Všetuly ustavena obsluhovací a tarifní stanicí vlečky Cukrovar. Řed. st. dr. Olomouc povolilo Cukrovaru spoluužívat staniční koleje v délce 512m.

 

neznámý zdroj:

30.XII. 1932 byla dána do provozu předvěst v Hulíně na St. 1 trati Hulín - Tlumačov pro vjezd do Hulína.

V tomto roce byly zavedeny k vypravování osobních vlaků a rychlíků výpravky. Skončilo ústní vypravování prostřednictvím vlakvedoucího.

Pro některé tratě, m. j. Kojetín - Těšín byly 1.I. vydány nové služební jízdní řády (patrně pro velké množství změn)

 

Jízdní řád 1932/1933:

V JŘ 1932/1933 byly zavedeny motorové osobní vlaky 3. třídy v trasách Krásno n. B. - Bystřice p. H. a Hulín - Kojetín, dále zvláštní motorový rychlík Hulín - Frýdek-Místek s vozy 3. třídy, jeho stanovená rychlost byla 70 km/h.
1933

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

1. ledna byla zahájena jízda rychlíků v trati Hulín-Krásno nad Bečvou.
Neustále klesající příjmy si vynutily omezit platy i místa. Bylo zrušeno místo pokladníka osobní pokladny a tato služba přidělena výpravčímu vlaků. Tři zaměstnanci dočasně přeloženi k berním úřadům. Zrušeno místo traťmistra a jeho úsek přidělen traťmistrům v Holešově a Kunovicích Loučce.
1. srpna odešel do výslužby přednosta p. insp. Th. Friedrich, který zastával úřad od r. 1905. Prozatímním vedením pověřen dr. Polák z Krásna nad Bečvou. Dne 12. prosince místo definitivně obsazeno insp. Hrabalem.
Stanice Hlinsko přeměněna na zastávku a nákladiště, obsazena dvěma pomocnými zaměstnanci.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

V souvislosti se zapnutím zabezpeč. zařízení na zhlaví do Českého Těšína do ústředního staničního hradlového přístroje ve spojené dopravní a telegrafní kanceláři zavedena od 20. dubna 1933 v 7 hodin spojená výprava vlaků na hlavním a městském nádraží. Hlavní výpravčí koná službu převážně uvnitř, vedlejší venku.
12./VII. - 1933 zrušena kolejová váha u koleje XIV. Vážní domek byl upraven pro výhybkáře stanoviště 1, kam bylo přemístěno 29.XII.
25.XII. zrušeno traťmistrovské sídlo v Tlumačově, trať ze Záhlinic do Hulína přidělena do Hulína.
1934

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

Hospodářská krize nepovolila ani letos. 1. ledna byl zlevněn osobní tarif, ale osobní frekvence se nezvedla. Přestavba nákladní pokladny pro nedostatek peněz opět odsunuta na neurčito.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

14. 6. 1934 byla dána do činnosti váha na koleji Xa.

 

Z jízdních řádů:

Od 1.I. zavedeny spěšné vlaky v trati Kojetín - Krásno n. B. (změnou JŘ)
Podle služebního jízdního řádu V3 z 15.5.1934 byla přeměněna zastávka a nákladiště Všetuly na stanici (bez dopravní služby).
1935

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

V tomto roce byla konečně po dlouhých průtazích provedena přestavba místnosti nákladní pokladny záborem čekárny II. tř. a přilehlé osobní pokladny. Místnost dosavadní nákladní pokladny byla určena za čekárnu II. tř. a úschovnu zavazadel, která byla v tomto roce zřízena.
V roce 1935 byl zlikvidován dočasný přesun železničního personálu k finančním úřadům a přeložení zaměstnanci se vrátili zpět.
Zastávka Hlinsko byla účetně stále pod Bystřicí, ale zaměstnanci byli převedeni k odboru pro udržování dráhy v Kroměříži.

 

100 let trati Hranice n./M. - Vsetín:

V dubnu byla postavena 2. traťová kolej Hranice - Horní Lideč.

 

100 let trati Hulín - Bystřice:

(doplněno zaměstnancem Z.N.Z.)
Vlečka Hospodářského družstva doplněna o 2 koleje.

 

(neznámý zdroj):

V Hulíně byly postaveny miniatury hradů Karlův Týn, Nitra jako symbol české a slovenské jednoty.
V úseku Hulín - Tlumačov provedena novopokládka II. traťové koleje.

 

Nákresný jízdní řád platný od 15.V.1935:

V Brankách na Moravě noční klid od 18 do 6 hodin.
1936

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

Přeprava nákladů, rovněž tak osobní frekvence v roce 1936 značně stoupla. V důsledku zvýšené nákladní dopravy byl personál rozšířen o staničního manipulanta. Přístavba koleje osmé a rozšíření stanice odsunuto na pozdější dobu.
V Hulíně odešel 1.IX. p. Tomáš Janečka. Jeho místo převzal do 15.I. 1937 substituent.

 

Oběhy souprav osobních vlaků pro JŘ 1936/1937:

Hulínu jsou přiděleny tyto vozy: 3 BCi, 11 Cey, 1 Ci, 5 D, 2 Ddk, 2 Clm (nové řady), 2 CDlm (staré řady).
Kroměříži jsou přiděleny tyto vozy: 8 Ci, 1 F, 1 Fk, 1 Ddk.
1937

Pamětní kniha staničního úřadu Bystřice pod Hostýnem:

V roce 1937, v důsledku zvýšené nákladní dopravy, navrhuje se zvětšiti skladiště zboží a postavit kolej, která by měla číslo VIII. Je v zájmu zdolání přepravy aby tyto investice byly uskutečněny v roce 1938.

 

neznámý zdroj:

15.I. nastoupil místo přednosty v Hulíně definitivně p. Josef Pfauser. V létě začaly práce spojené s rozšiřováním hulínské stanice na městské straně.

 

Z jízdních řádů:

Místo názvu Krásno nad Bečvou je již název Valašské Meziříčí (viz však další odstavec)
Místo názvu Příkazy-Osíčko je název Osíčko (v obcích Příkazy a Osíčko projednáván návrh na změnu názvu se značnou rivalitou. Námitky obce Příkazy nakonec nebyly vzaty v potaz. Obce byly sloučeny v roce 1952).

 

110 let trati Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí:

zastávka Valašské Meziříčí uzavřena 3.X. pro dopravu osob, zavazadel a spěšnin, 15.XI. zrušena úplně. Stanice Krásno nad Bečvou přejmenována na Valašské Meziříčí a rozšířena (většina prací skončila až v prosinci).
Byla postavena nová výtopna s točnou (vše v souvislosti s 2. traťovou kolejí Hranice na Moravě - Horní Lideč).

 

p. Šmíd - podle pamětní knihy stanice Kroměříž:

V Kroměříži prodlouženy koleje 3, 1, 2, 4 a manipulační koleje 6 a 8, zároveň postaveny stavědlové věže. Akce prováděna v rámci zvýšení obranyschopnosti státu. Elektromechanické zařízení však neinstalováno, výměny mají ruční obracení. Odstraněn odklon osy hlavní koleje.
1938

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Osmá kolej, patrně vlivem neblahých událostí politických, postavena nebyla.
Z odstoupených území přistěhovalo se mnoho lidu, zvláště státních zaměstnanců, kteří přišli o práci. V důsledku toho byla zastávka Hlinsko pod Hostýnem opět osamostatněna a účetně oddělena od Bystřice pod Hostýnem.(na podzim)
22. IX. proběhla mobilizace, od 22. IX. do 23. XI. zaveden vojenský jízdní řád.(tzv. maximální jízdní řád. Normální jízdní řád byl obnoven koncem listopadu. Zaměstnanci německé národnosti byli přeřazení k DRB).
Zastaven příjem vozových zásilek.

 

Kronika města Hulína:

Od počátku roku nádraží v Hulíně bylo zařazeno mezi závody důležité pro obranu republiky.

 

neznámý zdroj:

V době války 1914 - 1918 byla čekárna a restaurace I. třídy přepažena a menší část byla používána pro vojenskou stráž. Po válce byla využívána četnictvem až do 24. II. 1938, kdy byla zrušena a uvedena do původního stavu.

8. IX. byly zrušeny závory v km 17,922 a 18,448 obsluhované ze stavědla II.


V pomůckách k jízdnímu řádu od 15.5. uvedena trať jako Kojetín - Frýdek-Místek.

1939

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Říše vznikla 15. března 1939. Impregnační závod, vlivem zvýšené těžby dřeva pro říši, prochází konjunkturou. Buduje dále svou vlečku, ale naráží na odpor majitelů pozemků. Závod žádá, aby byl uznán veřejně prospěšným, aby mohl pozemky vyvlastnit. Do konce roku se vyvlastnění neprovedlo. Ani přes úsilí vedení stanice nepodařilo se rozšířit kolejiště o kolej osmou. Také bylo žádáno o rozšíření skladiště o jedny vrata.
Norma počtu zaměstnanců 27, skutečnost 29 (konec roku). Germanizační tlak po zřízení protektorátu sílil. Zprvu bylo nařízeno dopisovat německy se stanicemi obsazenými přednostmi Němci. Byly to zejména: Kunovice - Loučka (Dvořák), Hranice (Kundschowski), Lipník nad Bečvou (Kisiala), Kroměříž (Kumínek), Val. Meziříčí (Sadrawetz) a další. Zpočátku to bylo 14 stanic v obvodu ředitelství olomouckého, postupně jich přibývalo, až nakonec bylo nařízeno úřadování výhradně německé. Byly zřízeny kurzy němčiny pro zaměstnance s povinnou účastí pro určité kategorie. Liknavé navštěvování mělo za následek pozastavení postupu, jmenování resp.povýšení. Stejné následky měl neprospěch u komisionelní zkoušky z němčiny.

 

100 let Moravské západní dráhy:

15./III. - 1939: Všem služebnám z Or. č. 190.
Dnes ráno dle učiněné dohody obsadí německé vojsko přechodně naše území. Zařiďte, aby všichni zaměstnanci za všech okolností konali bezvadně službu. Dráha a pošta musí fungovati normálně a bez nejmenších závad. Vojenským orgánům německým je nutno vycházeti v každém směru vstříc. Zařiďte ihned vše potřebné.
ing. Fischer.
(Telegram došel do Hulína ve 4.40 hod.)


Při odstoupení území bylo na DRB předáno 877 lokomotiv, 136 vozů motorových, 158 přívěsných, 117 osobních, 23 500 nákladních.

Dne 1. I. 1939 byla trať Přerov – Hrušky st. hr. přidělena k obvodu ř. d. Olomouc.

 

100 let trati Hulín – Bystřice:

Součástí rozšiřování vlečky Impregna v Bystřici bylo zakoupení 28 vozů vyřazených ČSD, nová parní lokomotiva a Irena navržena na zrušení.
Dne 15. III. po zřízení protektorátu přijel v 11.05 hod do Kroměříže z Hulína pancéřový vlak. Téhož dne převzal v Hulíně vedení p. Čeněk Pian evakuovaný ze severní Moravy.
28. VIII. v 0.00 hod byl zaveden maximální jízdní řád.
Dne 16. III. byl Hulín obsazen německým vojskem. Toto se ubytovalo v kasárnách ve vodárně a ve školní místnosti.

 

pamětní kniha stanice Kroměříž:

- Oběžníkem ŘSD v Olomouci nařízeno odevzdání pamětních knih a zavedení nových od 15.3.1939.
- 24.VII. v 8.50 hod střetnutí vlaku 305 s autem říšské branné moci na přejezdu v km 14,776. Stroj zachytil vlečný vůz auta, byl demolován plot strážního domku a těžce zraněn dělník vrchní stavby (asi závorář).

 

100 let Moravské západní dráhy:

Od 28. IX. do 13. X. byl zaveden vojenský jízdní řád. 1. září byla vydána přísná nařízení o zatemňování. Byly zavedeny clony na výhybkách, stožárech el. osvětlení. Koncem roku vyšel výnos o změně všech nápisů, vývěsek a jízdních řádů. Všude musely být nejprve texty německé.

 

100 let vlárské tratě:

Nově zaváděné dopravní a návěstní předpisy podle DRB se vůbec neosvědčily, protože jejich aplikace na naše provozní podmínky byla jen těžko proveditelná.

 

různé poznámky:

V listopadu 1939 započala výstavba splachovacích záchodů v Hulíně (u vodárny). Pro stanici Hulín byl povolen cvičný úředník, kterému připadá školení personálu v Hulíně, Kroměříži a Kojetíně.

Podle jízdního řádu 1939/1940 (od 15.5.) Hlinsko pod Hostýnem označeno jako stanice (změna provedena už na podzim 1938), stejně tak Všetuly a Rajnochovice.

Ze 13. na 14.IX.1939 zaveden redukovaný jízdní řád v celé síti.
1940

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V květnu bylo konečně započato se stavbou nové koleje, s prodloužením stanice o 150 m. Prodloužení bylo provedeno především z důvodů vojenských. Přitom byl zároveň zrušen odstup osy a dosavadní kolej č. 2 se stala průběžnou hlavní kolejí č. 1. K prodloužení stanice bylo potřeba hodně navážky, práce se proto protáhly přes příští rok.

 

100 let trati Hulín – Bystřice:

V Holešově byla prodloužena boční rampa u koleje č. 3, a umožněna čelní nakládka vozů. (odbočnou výměnou z kol. 3 k čelní rampě). Stanice byla prodloužena o 46 m.

 

Z jízdních řádů:

Stanice Všetuly, Hlinsko p. H. a Rajnochovice opět označeny jako zastávka a nákladiště.
Jízdní řád se začal vydávat dvakrát ročně (letní a zimní).

 

Pamětní kniha stanice Kroměříž:

Přípisem MD č. j. 1050/23-II-40 z 3.VIII.1940 se ruší vedení pamětních knih a nařizuje se jejich odevzdání, včetně knih vedených od 15.III.1939.
1941

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V roce 1941 bylo přemístěno vjezdové návěstidlo a předvěst od Holešova (v důsledku prodloužení stanice).
1942

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V tomto roce jednalo se o vybudování nového zabezpečovacího zařízení. Staré zařízení bylo 16. VII. vypnuto. Všechny výměny se staví ručně a opatřeny Götzovými zámky. Pro holešovské zhlaví byli po vypnutí zab. zařízení ustanoveni dva dozorci výměn.

 

Z dopisu Odboru pro udržování dráhy na Ředitelství drah Olomouc:

Odpoledne 13. II. rozpoutala se vichřice, v km 48,2 - 48,450 u vjzdové návěsti do Kunovic - Loučky směrem od Kojetína utvořila se sněhová závěj výše asi 80 cm nad hlavou koleje. Traťmistr žádal o lokomotivu s pluhem na prorážení závěje. Vlak 1313, který neměl pluh, zůstal vězet v km 43,3 v 18 h 45 min. u vjezdového návěstidla. Musil býti vyproštěn pomocným strojem, což se stalo o 21 h 20 min. za pomoci čety traťmistra, který pak pracovala ještě do 22 h 30 min. V důsledku uvedeného uváznutíbyly zpožděny vlaky 1313 o 146 min., 1312 o 146 min., 1314 o 115 min. a 8258 o 80 min.
Ráno dne 14. února o 8 hod 55 min. byl v těchto místech před vjezdovým návěstidlem zastaven vlak nákladní o 5 vozech č. 8259, který neměl sněhový pluh. když mu bylo dáno volno, nemohl se již rozjeti. byl vyprošťován zvláštním strojem za pomocí čety traťmistra. V důsledku toho byly zpožděny i vlaky 1302 o 142 min., 1305 o 145 min. a 5850 o 162 min.
1943

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V roce 1943 vybudováno stavědlo I.
V roce 1943 dosáhl obrat vozů ve stanici nejvyššího bodu za léta 1934 – 1943 16.713 vozů. Z toho do Impregny 12.185 vozů, fy Thonet – Mundus 1.170 vozů a pro ostatní 3.358 vozů. Konkskorentní obrat staniční pokladny dosáhl v červnu téměř 8.000.000 Kčs. Přistavení vozů do závodu Impregna dosáhl takové výše také proto, že si tam Němci zřídili pro DRB vlastní sklad pražců.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

V roce 1943 byl penzionován přednosta Čeněk Pian a dosazen zrádce Karel Čermák.

 

Pamětní kniha stanice Kroměříž:

Do stavědlových věží žst. Kroměříž dovezeny stavědlové přístroje, které měly být dány do provozu. Zůstaly zde však uloženy až do konce války.

 

Z jízdních řádů:

Os 1.XI. (zimní JŘ) uváděny v SJŘ řady lokomotiv u některých vlaků. Jsou to řada 434.1, 2 pro průběžné nákladní vlaky v trati Moravská Ostrava - Kojetín. Stroj 354.0 Kojetín - Tovačov, a Kroměříž - Zborovice.
Poprve pojmenována oznamovatelna vlaků - strážník č. 11 jako Bílany Bk (Bk = Blockpost)

 

P. Holotík - výpravčí v Osíčku:

V Osíčku postaveno ústřední stavědlo. Dosud se výhybky přestavovaly ručně, vjezdová návěstidla obsluhoval výpravčí z kozlíku před dopravní kanceláří.
1944

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V roce 1944 byla postavena nová dopravní kancelář. Dne 21. prosince byla dopravní, telegrafní a výhybkářská služba přenesena do nové dopravní kanceláře. Zároveň byly vypnuty výhybky na osíčském zhlaví ze zabezpečovacího zařízení, zařízeny na ruční stavění a opatřeny Götzovými zámky v závislosti na ústředním zámku. Při tom byl také zajištěn vjezd na 4. kolej.
Od 1. I. byli přijati 2 a později ještě 2 dorostenci pro službu provozní.
1945

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

29. XII. byla zřízena elektrická závislost postavení vjezdového návěstidla od Holešova na dopravní kanceláři a vjezdové návěstidlo od Osíčka na ústřední zámek.
Potřeba lidí byla stanovena v roce 1945 na 32 lidí.
Německý sanitní transport byl vypraven z Bystřice. Z Holešova jel o své újmě dál a v Třeběticích došlo ke srážce se strojním vlakem. Tam transport uvázl 4. V. a po válce byl odvezen do cukrovaru ve Všetulích.
V sobotu 5. května Němci vyhodili mosty přes Rusavu, Juhyni, Bystřičku, kladou nálože do výhybek a k vodním jeřábům a poškodili je.
V boji o Bystřici pod Hostýnem byla zasažena kolej č. 6. Vnitřní zařízení kanceláří, hlavně dopravní kanceláře bylo zdemolováno, telefonní a telegrafní přístroje pokud je Němci neodnesli, byly rozbity, kromě několika, které jsme schovali. Také venkovní vedení značně zdemolováno, takže stanice byla úplně izolována. Vozy zůstalé ve stanici byly zapáleny, takže z nich zbyly jen trosky. Rovněž elektrická síť byla poničena, takže nebylo ani světla.
Ihned v pondělí 7. května dostavili se všichni zaměstnanci stanici a odboru udržování dráhy, jakož i penzisté a dobrovolníci. Práce na obnově trati byly 7. a 8. května rušeny střelbou. Od 9. května pokračovaly práce bez přerušení. Zatímco železničáři opravovali výhybky a odstraňovali trosky, slovenský telegrafní oddíl pracoval na opravě venkovního telegrafního a telefonního vedení.
Po opravě výhybek bylo přikročeno ke stavbě mostních provizorií. Dřevo se bralo ze zásob na pilách. Nejprve se spravil most přes Rusavu, aby bylo brzy spojení s Hulínem.
19. května byl vypraven první vlak. Sestaven byl takto: závodní posunovací stroj fy Impregna a připojeny dva vozy a to jeden nákladní a jeden služební. V Holešově stály dva osobní vozy, které byly připojeny a tak jezdil.
Ve stejnou dobu byly zahájeny práce na obnově mostu přes Bystřičku směrem k Osíčku. Tato práce skončila 26. května a 28. května už jel vlak do Osíčka. Tuto dopravu obstarává již stroj ČSD s řádnou soupravou osobních vozů. Most přes Juhyni byl opraven začátkem měsíce června a tak bylo navázáno spojení s Valašským Meziříčím, avšak pouze k řece Bečvě, kde cestující museli po nouzovém mostě přestupovati.Oprava mostu přes Bečvu byla asi v polovině června dokončena a pak vlaky jezdily úplně normálně.
První nákladní vlak byl vypraven z Bystřice do Hulína lokomotivou všetulského cukrovaru dne 28. května. Skládal se z 23 prázdných vozů jež zůstaly ve válce uzavřeny na vlečce Impregny. První tři vozy došly do Bystřice 1. června. Byla to zásilka koní z Hradce Králové, které Němci odcizili zdejším rolníkům. Pak již denně docházely vozy s koňmi především ze stanice Josefov – Jaroměř, kde byli soustředěny tisíce koní, kam si je naši rolníci jeli poznávat.
Během měsíce června byla 10 vozů naloženo, 13 vyloženo, v červenci naloženo 43, vyloženo 84 a tak doprava stoupala s omezením podle přepravních spojů.
Po osvobození nastává opět přesun zaměstnanců, tentokrát zpět do pohraničí.

 

100 let trati Hulín – Bystřice:

Provizorní souprava jezdící mezi Hulínem a Bystřicí od 19. V. nahrazena soupravou ČSD. 1. října byl zaveden 1. celostátní jízdní řád. 3. prosince vydalo ř.s.d. v Olomouci služební řád tiskem.

 

Zprávy národních výborů v Kroměříži ze dne 1. VI. 1945:

2. května byla skončena doprava a zaměstnanectvo a úřednictvo bylo z nádraží Němci vyhnáno. Náložemi byly zničeny výhybky (č. 31 a 28), ve výtopně jeřáby, byla poškozena vodárna a motor z vodárny byl ukraden. Tři lokomotivy a dva motorové vozy byly poškozeny. V kolejišti byly vytrhány některé kolejnice. V kancelářích bylo zařízení přeházeno a rozházeno, písemný materiál roztrhán a zničen většinou spálením. Telefonní přístroje však úřednictvo zachránilo v soukromých bytech. Největší potíže při obnově dopravy působí zničené mosty a můstky.
....Zatím byla provizorně zahájena doprava pro dělnictvo na trati z Kotojed do Zborovic a zpět. Ráno v 7 hodin přijíždí vlak do Kotojed a večer o čtvrt na šest odjíždí do Zborovic. Z Kroměříže do Hulína a do Bystřice už vlak jezdí. Pravidelná doprava byla zahájena z Baťova do Zlína, z Napajedel do Břeclavi, z Hulína do Přerova, z Přerova do Olomouce (4 vlaky denně tam a zpět), z Přerova do Chropyně (3 vlaky denně tam a zpět), z Brna do Rousínova, z Adamova přes Českou Třebovou do Prahy, z Brna do Bratislavy, aj.

 

Z dalšího tisku léta 1945:

V Kroměříži byly zničeny mosty zborovský, kojetínský, malý most za Zámeckou zahradou, malý železniční most kojetínský na Chropyni.
Na trati Zdounky – Zborovice bylo zajištěno 59 vozů uhlí a koksu. Bylo rozděleno veřejné nemocnici, jatkám, pekařství, ap.

3. VI. byla znovu zprovozněna celá trať Přerov – Břeclav.

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

V noci 4.-5. (nebo 6.) V. 1945 způsobili příslušníci bývalé říšskoněmecké armády úmyslnou srážku, aby zatarasili trať. Od 8. do 10. V. byla trať uvolněna, trosky odtáhnuty podél trati. 22. VIII. se započalo s odstraňováním trosek. Při tomto vznikla nehoda, kdy Os 942 z Hulína najel na parní jeřáb v katastru obce Záhlinice. U osobního vlaku byla značně poškozena lokomotiva a služební vůz, za ním osobní vůz, byl do půli roztříštěn. Škoda ČSD vznikla asi 800 000 korun. Při srážce bylo 9 osob usmrceno, 11 těžce a 17 lehce zraněno.
Brzy po válce byl suspendován zrádce, přednosta stanice Čermák. Byl zajištěn úřady.
13. V. došel výnos o přidělení trati Přerov – Břeclav ř.s.d. Brno. Po osvobození Olomouce chvíli trvalo než se obě ř.s.d. dohodla, po měsíci byla trať přidělena ř.s.d. Olomouc.

Civilní doprava byla zahájena: Kroměříž – Hulín po most přes Rusavu 17. V.
Přerov – Hulín po most přes Rusavu 18. V.
Bystřice – Hulín 19. V.
Baťov – Hulín 19. V.
Mimo přepravy do Přerova byla zavedena všude doprava kyvadlová.

Na nádraží bylo výbuchy zničeno 45 výhybek ze 66, vyhozen vodní jeřáb a poškozena vozovna.
Po Čermákovi nastoupil 6. 5. p. Jaroslav Kryl.
Při ústupu Němců bylo přerušeno telefonní a telegrafní zařízení. 10. V. byl opraven telefon do Říkovic, 12. – 15. V. byl telefon spraven na všechny směry. 1. XI. zavedena vl. 1301 průběžná doprava Kroměříž – Kojetín. 29. XI. dáno do činnosti st.I v Hulíně a hradla do a z Říkovic. Pro odjezd z koleje 4, 6 a 8 směrem na Přerov i Kojetín dáno do činnosti dvouramenné návěstidlo č. VI.

 

P. Šmíd - zápisky ze státního archívu v Praze:

1.V. obsadila Rudá armáda stanici Kojetín. V 15.30 byla doprava mezi Kroměříží a Kojetínem přerušena. Na zborovské trati byly odstaveny vozy, které nemohly být přepraveny.
2.V. krátce před polednem byl zničen zborovský železniční most, po poledni kojetínský. Do odpoledne byla vedena omezená doprava, dokud odjížděli poslední němeční železničáři. Destrukční četa Maďarů pak náložemi poškodila pravé hrotnice výhybek, vodní jeřáby, vodárnu a motorová čerpadla. Tři lokomotivy a dva motorové vozy byly poškozeny. V topeništích lokomotiv byly nalezeny další nálože, které měly vybuchnout při zatápění. Vytrhány některé koleje. V kancelářích vše přeházeno, písemný materiál spálen. Telefonní přístroje si však úředníci odnesli domů.
4.V. - Rudá armáda zatlačila Němce na levý břeh Moravy. Těsně před 20. hodinou vyhodili Němci silniční most přes Moravu na Hulínské ulici. Výbuchem zničeny okolostojící činžáky a m.j. vodárna a střecha výtopny.
6.V. - časně ráno vyhnaly rumunské a sovětské jednotky Němce z nádraží. Na zničené konstrukci silničního mostu byla postavena lávka a ženisté RA začali stavět pontonový most. Přednosta stanice Kunínek zatčen pro kolaboraci a místo něj jmenován výpravčí vlaků František Bartík.
17.V. - zahájena po nutné opravě trati doprava Kroměříž - Hulín až po most přes Rusavu. Omezená doprava vedena lok. 310.1.
18.V. obnovena od zděného mostu doprava po první traťové koleji z Hulína do Přerova a dne 19.V. lokomotivou Impregny Bystřice pod Hostýnem doprava Hulín - Bystřice. Vlaky z Kroměříže byly taženy, zpět sunuty. Od zničeného mostu cestující chodili pěšky.
25.V. byla obnovena přímá doprava Kroměříž - Bystřice a Přerov - Otrokovice.
Od 1.VII. doprava Kroměříž - Ostrava přes opravený most přes Bečvu.
18.X. obnoven provoz Kroměříž - Zborovice po provizorním mostě přes Moravu.
Na podzim byly odvezeny nepoužité přístroje ze stavědel v Kroměříži.
1.XI. opraven most Kroměříž - Kojetín a zahájena přímá doprava Kojetín - Ostrava.
Do funkce přednosty stancie Kroměříž uveden Jan Španiel.
8.XI. střetnutí vlaku 5852 s čs. vojenským autem (1 voják mrtvý, 1 těžce zraněný) na přejezdu 14,9.
1946

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Na podzim provedena novopokládka staré části 1. koleje.
Začátkem měsíce května ( 2. V. 1946) byl změněn začátek a konec trati a v důsledku toho přečíslovány koleje, výhybky a návěstidla. Zvonková návěst se však nezměnila a byla ponechána do zavedení nových dopravních předpisů, k čemuž již do konce roku nedošlo, a jak již známo, vstoupí v platnost až od 1. dubna příštího roku.
Začátkem zimy začal se projevovati nedostatek paliva, jakého ani za války nebylo. Příděly zaměstnanců byly kráceny a některé vlaky s osobní dopravou byly vynechány.

 

Podle pamětníků:

Při posunu v Dobroticích (nákl. vlak z Holešova) ujely nezajištěné uhláky z traťové koleje do Holešova. Chyceny byly na Schönových saních v Holešově na 1. koleji.

 

Zpravodaj města Hulína 1946:

1. IV. 1946 přednostou žst. Hulín jmenován po Jaroslavu Krylovi p. Jan Pantoch.

 

neznámý zdroj:

25. IX. bylo zrušeno označení dopravní a staniční úřad. Zavedeno označení železniční stanice.

 

Jízdní řád 1946/1947:

V jízdním řádu od 6.V. uvedeny stroje 354.6 u osobních vlaků Kojetín - Moravská Ostrava, M232.2 Valašské Meziříčí - Kojetín, Kojetín - Hulín.

V tomto roce pravděpodobně zrušen odklon osy hlavní koleje v Holešově (podle plánků stanice).
1947

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V měsíci březnu nastal velký příliv kulatiny pro Impregnu. Silný příliv trval až do července. Od dubna do července nebyl závod s to pojmutí tolik vozů a ty zůstaly podle dispozic závodu a stanice odstaveny ve stanicích Osíčko, Kunovice - Loučka, Valašské Meziříčí, Vsetín, Jablůnka nad Bečvou, Valašská Polanka, Horní Lideč, Púchov nad Váhom, Bylnice, Trenčianská Teplá a Hulín. Nejvyšší počet zadržených vozů byl dne 1. července a to 302 vozů. Nejvyšší počet vozů přistavených na vlečku za 24 hodin byl 100 vozů. Na zdržném bylo vybráno 2 a půl mil Kčs.
V září 1947 byla zapojena třetí větev vlečky Impregna na staniční koleje.
Na žádost stanice a stížnosti přepravců byla zřízena 2 osvětlovací tělesa na skládkové koleji č. 6.

 

100 let trati Hulín - Bystřice:

Na vlečce TON v Bystřici byl zrušen posun zvířaty a byla zakoupena lokomotiva Henschel. Byla dvounápravová na řetězový pohon.
V Hulíně zrušena dotační stanice pro zásobování. Hulín přiřazen pod Hodonín.
1948

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Od 13. IV. do 25. V. práce na obnově koleje č. 4. V listopadu a prosinci vybudovány nové záchody. V listopadu bylo započato s instalací rozhlasového zařízení, které však nebylo dokončeno, protože firma nedodala aparaturu.
Telegramem Řsd Olomouc č 940 21/2 - 15.15 byla na den 24. II. 1948 vyhlášena stávka všem zaměstnancům, kde to nerušený provoz dopravy dovolí.

 

Manželé Kolářovi, dcera a zeť p. Janoty:

Revolučním akčním výborem byl z funkce přednosty Holešova odvolán p. Alois Janota. Na jeho místo přišel p. Milevský, jako substitut. (doplnil M. Trhlík, výpravčí, u ČSD 1945 - 1985).

 

neznámý zdroj:

Byla provedena rekonstrukce trati, revize oblouků a zvýšena traťová rychlost z 50 na 70 km/h. Změněn byl i oblouk v Dobroticích u staniční budovy. Tím se zúžilo nástupiště. Byl zrušen přejezd v Dobroticích na žopské cestě a zrušeno u něj závorářské stanoviště č. 20. Byl zde postaven nadjezd.

V Hulíně 26.V. zahájena instalace staničního rozhlasu.

V Holešově zrušen odklon osy (podle p. Miroslava Trhlíka)

 

Poznámky p. Šmída:

Generální stávka v únoru proběhla bez účasti železničářů (nařízeno směrnicí Ústřední rady odborů)
12.VI. na nádraží do Kroměříže přijel ministr dopravy Ing. Alois Petr a generální ředitel železnic Radovanský.
20.VI. - výstava 100 let národního života v Kroměříži. Motorové vlaky vedeny lokomotivami s klasickými vozy, v neděli osobní vlaky sestavovány na délku 60 náprav (max. přípustná délka osobních vlaků).
Koncem června zavedeny zvláštní vlaky na všesokolský slet v Praze.
1949

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

V tomto roce bylo dokončeno a zapojeno staniční rozhlasové zařízení.

 

100 let trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem:

11.IV. ukončena generální oprava staniční budovy Holešov i s krytým nástupištěm.

 

neznámý zdroj:

Pan Milevský ve funkci přednosty ž.st. Holešov nahrazen p. Konvičným.

Od 10.IV. do 2.X. zaveden východoevropský čas.

V únoru proběhla reorganizace traťových stavebních správ. T.s.s. byla zřízena též v Hulíně, zrušen odbor údržby dráhy v Kroměříži.
19.I. bylo zapojeno nové selektorové spojení Kojetín - Valašské Meziříčí číslo 26690.
5.IV. v dopravní kanceláři v Hulíně postavena budka pro staniční rozhlas. Z tohoto se hrávala i hudba.
12.V. v Hulíně zavedena nová čekárna pro nekuřáky na jižní straně budovy s vchodem ze zadního vestibulu.
16. - 30.VI. provedena obnova levé traťové koleje Říkovice - Hulín.
24.VI. předáno do činnosti samočinné zabezpečovací zařízení na přejezdu "smrti" v km 14,775 (systém Frýba). Bylo také jednáno o výstavbě nadjezdu místo přejezdu.(zdroj: Kronika města Hulína)
25.VIII. - 13.IX. byla důkladně opravena hulínská kolejová váha.
28. - 30.IX. provedena výměna štěrkového lože trati Hulín - Tlumačov.
15.XI. zrušena pošta a telegrafní úřad Hulín I (ve výpravní budově).

V rámci nové organizace ČSD bylo přeměněno provozní ředitelství ČSD v Olomouci na oblastní ředitelství ČSD pro celou zemi Moravskoslezskou. Týmž dnem vstoupil v platnost provozní úsek v Přerově, pod nějž spadá i Hulín. V Brně vznikla expozitura OŘ. (z publikace Střední dráha 1963 - 1983, v 100 let Moravské západní dráhy uvedeno 1.II.1950)
V tomto roce bylo zrušeno zemské státní zřízení, zavedeny kraje. Okres Kroměříž začleněn do Gottwaldovského kraje.
1950

Pamětní kniha staničního úřadu v Bystřici pod Hostýnem:

Stále vzrůstající nároky na dopravu vynutily si dát návrh na stavbu koleje č. 9. Byla přislíbena na rok 1951.

V Holešově byla přestavena k přízemní části budovy další část.
Byla postavena kolej č. 6b.
15.I. byla v Hulíně zřízena hlídková služba stanice ochranné stráže ČSD o 10 členech.
V lednu a únoru provedena adaptace místností bývalého poštovního úřadu v břeclavském křídle hulínské budovy. U nástupiště I. zřízena prostorna služební místnost pro tranzitéry a zapisovače vozů, u nástupiště II. zřízena kancelář prostanici ochranné stráže. Dřívější kancelář vozové služby v zadním vestibulu byla přidělena ochranné stráži jako strážnice. Funguje od 11.2.
V Hulíně byly zrušeny sklady a kuchyň pod budovou, zrušena restaurace I., II. a III. třídy. Kuchyň se postavila v přízemí, sklady se daly do bývalé obytné budovy (dnešní tzv. administrativy).
10.III. byl v Hulíně v dopravní kanceláři dán do provozu nový přepojovač hulínské hlavní účastnické stanice státního telefonu č. 9, do něhož jsou zapojeny odbočky jako výpravna zboží, vozová služba, traťová stavební správa, veřejná telefonní hovorna.
15.III. aktivován v Hulíně v dopravní kanceláři nový dvoudílný stolní zapojovač TESLA. Tímto dnem zmizely ze stěn všechny nástěnné telefonní přístroje.
12.XII. na I., II. nástupišti a v místnostech přijímací budovy Hulín dodány elektrické hodiny na jednotný čas.
12. - 24.IV. se konala výluka staničních kolejí v Hulíně 6, 8, 10, 12, 14 za účelem rekonstrukce a pro vložení výhybky č. 49 a/b, z níž bude odbočovat lečka MEZ.
6. - 22.VI. byl zaveden za účelem novopokládky jednokolejný provoz v trati Říkovice - Hulín (po pravé koleji).
6.VII. a 15.IX. dány do provozu 2. a 1. kolej MEZ.
1.VIII. zrušena telegrafní služba v Tlumačově a Říkovicích a převedena do Hulína.

V tomto roce vyměřena stavba vlečky Benzina odbočující z žst. Osíčko. Tato měla původně vést kvůli utajení z Kunovic - Loučky, ale pro náročnost stavby byl plán změněn.

14.V. byly s novým JŘ zavedeny v trati Místek - Kojetín motorové rychlíky MR 281/282.

Zřejmě v tomto roce došlo k přejmenování fukce pan přednosta na soudruh náčelník(100 let moravské západní dráhy).
1951

Ve Valašském Meziříčí dokončena automatická telefonní ústředna (ATÚ) a svážný pahrbek se zabezpečovacím zařízením spádoviště.

V Bystřici pod Hostýnem byla pro Impregnu zakoupena další lokomotiva a remíza rozšířena o dvě stání.
Na místě bývalé Hřibovy pily v Bystřici p.H. postavila Ligna Praha skladiště nábytku. Současně byla z koleje 7. vlastní vlečka.

Byla provedena generální oprava zastávky Dobrotice.

P. Jan Pantoch, náčelník žst. Hulín, byl vystřídán p. Josefem Hyánkem - substitutem.
V Hulíně odchází p. Kryl do funkce předsedy národního výboru.
Na stavědlech 1 a 3 v Hulíně byly instalovány otočné světlomety, v květnu začala výstavba nové čerpací stanice na rybníku Žabínku.
28.VI. dokončeno zábradlí podchodu pod nádražím v Hulíně.
Tohoto roku má Hulín 99 zaměstnanců.

Byla postavena vlečka Benziny v Osíčku.

1952
Byla postavena teplárenská kolej vlečky TON v Holešově.

V Hulíně po substitutovi Hyánkovi nastoupil na místo náčelníka stanice Karel Konvičný.
14.VIII. došlo k požáru skladiště a dvou vozů.

 

pozn. p. Šmída

Byla zrušena nákladiště v Postoupkách a Bezměrově (podle jiných zdrojů 1956 nebo 1957)

Byla provedena územní a správní reorganizace železnic podle odborníků ze Sovětského svazu.
Byly vytvořeny dráhy se správami drah a menší odělení drah. Na Moravě působily Ostravská dráha (až po Žilinu) a Bratislavská dráha (až po Jihlavu). Na Ferdinandce bylo dělení za Starým Městem směrem k Břeclavi. Ostravská dráha má sídlo v Olomouci.
Trať Kojetín - Valašské Meziříčí patří pod Ostravskou dráhu, oddělení dráhy Přerov.
Služba vozového hospodářství přestala podléhat stanicícím a spadat začala pod pod výtopny (Zdroj: 100 let Košicko- bohumínské dráhy)
Výtopna Hulín patří i nadále pod výtopnu Přerov.
1953

V Holešově se stala nehoda. Při křižování vlak 901 vjel na 2. kolej obsazenou vlakem 902. Službu měli výhybkáři Sehnálek a Baďura. Po této nehodě byly klíče od výměn přemístěny ze stavědel do dopravní kanceláře.
V Holešově postavena městská teplárna, pro kterou začalo přicházet uhlí na vlečku TON.

1954

Střední dráha 1963 - 1983:

V polovině roku služba vozového hospodářství přestala poléhat výtopnám a vytvořila vlastní jednotku - vozová depa.

13.III. požár strážního domku (nevíme kterého).
1955

různé poznámky:

V Holešově z funkce náčelníka stanice uvolněn p. Konvičný (zřejmě do Hulína) a nastoupil substitut p. Hyánek. Byly zde postaveny nové budovy stavědel.

V Bystřici postavena kolej č. 9 pro traťmistra.

V Hulíně zvýšen nadjezd kroměřížské trati nad hlavní o 50 cm kvůli nevyhovujícímu průjezdnému průřezu. Při výměně mostu se převrátil parní kolejový jeřáb depa Přerov.

Od 22.V. s novými jízdními řády platí i nové dopravní předpisy s těmito zásadními změnami: - na jednokolejných tratích se zavádí telefonická nabídka a přijetí, telefonická odhláška zůstává
- ruší se zvonkové návěsti a zavádí se hlášení předvídaného odjezdu traťovým stanovištím a závorářům
- ruší se dirigované trati a zavádí se na nich doprava podle rozkazu 5 G 000 (nebo 56 000?). Z toho vyplývá, že ve Zborovicích a Zdounkách je výpravčí vlaků, stanice ale zůstávají bez vjezdových návěstidel, pouze s lichoběžníkovými tabulkami. Vjezd se dovoluje návěstí "vpřed" dávanou žlutým praporkem od lichoběžníkové tabulky na rozkaz výpravčího.
1956

1.VI. zavedena 46 hodinová pracovní doba, závody pracují v sobotu do 12 hodin.

Rekonstrukce stanice Osíčko - zrušení odklonu osy, dostavba vlečky Benzina, instalace skupinových odjezdových návěstidel. Ústřední stavědlo bylo umístěno v dřevěné budce mezi vchody do dopravní kanceláře a čekárny.

Uzavřena smlouva o nájmu prostor ve stanici Osíčko pro zřízení složiště uhlí pro Gottwaldovské uhelné sklady, zřízení oplocení, domku s kanceláří, šatnou a WC a přístavku pro vozovou mostní váhu. Stavba měla být dokončena do roku 1958. Dosud se uhlí vydávalo přímo z vagónů, případně dováženo do skladu ve Všechovicích.

1957

Stanice Všetuly změněna na zastávku a nákladiště (asi v červnu). Místo náčelníka zavedena funkce vedoucího zastávky s účetním oprávněním (náčelníci na malých stanicích většinou vedli osobně hlavní pokladnu). Poslední náčelník stanice byl p. Franišek Šín, před ním p. František Kouřil. Krycí návěstidla i nadále obsluhoval vlakvedoucí nákladních vlaků (3 páry vlaků). 

V Hulíně po panu Konvičném jmenován p. J. Hartl.
4.X. hořela střecha hulínského skladiště

V Bystřici pod Hostýnem závod TON zakoupil novou lokomotivou BN 60.

1958

20.prosince vypraven z Kojetína nejtěžší nákladní vlak v historii: 8150 tun po trase Kojetín - Přerov - Ostrava.

1959

V Holešově proběhla rekonstrukce vlečky TON, nová vlečka byla zapojena přes anglickou výhybku. Zapojena kolej č. 4a a 6. Uhelné sklady přemístěny ke koleji č. 4a. Bylo zapojeno nové zabezpečovací zařízení. Sběrné zámky na nových stavědlech byly elektricky závislé na dopravní kanceláři hradlovýcm přístrojem. (V dopravní kanceláři byl řídící přístroj bez kolejového reliéfu, jen se šesti návěstními hradly pro vjezdy na jednotlivé koleje. Výpravčí uvolnil hradlo, výhybkář (signalista) uzamkl výměny do sběrného zámku a s výsledným klíčem uvolnil patřičnou páku vjezdového návěstidla.

1960

Do Valašského Meziříčí přijel první elektrický vlak.

V Holešově zrušena krajní kolej ZZN.

Zrušen okres Holešovký a sloučen s okresem Kroměřížským.

1961

Byl vystěhován strážní domek v Holešově na bystřickém zhlaví a zbourán (naproti dnešnímu stanovišti I).

Pro TON v Bystřici pod Hostýnem zakoupena nová lokomotiva T211.0820.

V Dobroticích zrušeno nákladiště.

Výtopna Hulín přešla pod Břeclav.

1962

1.III. vstoupil v platnost nový dopravní předpis D2. Byl zrušen dosavadní způsob překládání křižování na jednokolejných tratích (písemným rozkazem), opět se zavádí trati se zjednodušeným řízením provozu (dirigované trati), ruší se rozkaz 5G000 (nebo 56000?), ve Zdounkách a Zborovicích se ruší výpravčí.

V říjnu 1962 vykolejily v Hulíně cisternové vozy s benzínem, po dobu několika dnů byl ve stanici mimořádný režim, parní vlaky byly tehdy přetahovány motorovou trakcí.

1963

Další reorganizace železnic - vznikly čtyři dráhy: Východní, Střední, Severozápadní a Severovýchodní. Trať Kojetín - Valašské Meziříčí (mimo), Kroměříž - Zborovice, trať Přerov (mimo) - Břeclav a trať Přerov (mimo) - Brno byly začleněny do provozního oddílu Brno, trať Hranice na Moravě - Horní Lideč do PO Přerov, trať Val. Meziříčí (mimo) - Ostrava do PO Ostrava.

V Třeběticích zrušena manipulační kolej a krycí návěstidla. Oddílová návěstidla zůstala.

1964

Do funkce náčelníka stanice Holešov přišel p. Polášek.

V Hulíně bylo vjezdové návěstidlo od Přerova nahrazeno světelným. Provedena výměna mostní kolejové konstrukce v km 16,2.
26.IV. hořela v Hulíně střecha stavědla St 1 (na přerovském zhlaví), 26.VI. hořelo vojenské auto, které bylo součástí transportu.

Personální obsazení žst. Kroměříž: náčelník stanice (Obdržálek František), dozorčí provozu, 4 výpravčí, hlavní pokladník, vedoucí personálního oddělení, materialistka, 6 dozorců výhybek, 3 výhybkáři, 3 vedoucí posunu, 4 posunovači, 2 operátorky, 3 osobní pokladníci, 1 zavazadlový a spěšninový pokladník, 1 samostatná komerční pracovnice, 2 skladníci vozových zásilek, 2 vozoví tranzitéři, 3 skladníci přepravy zavazadel a spěšnin, 3 staniční dělníci, 2 vrátné, 1 skladmistr Střediska soustředěné nakládky a vykládky, 2 pracovníci kulturního střediska, 3 závoráři Zv 6, 6 hláskařů, 1 pracovnice nocležny, 2 uklízečky, 2 střídači přepravy.
Pro osobní vlaky přišly starší vozy Bai (za dřevěné vozy Be).

1.VI. vstoupil v platnost Společný park nákladních vozů OPW (socialistických států - zvýhodněné sazby za průvozy, za použití cizích vozů se počítaly poplatky za pobyt jako u vlastních vozů,...)

1965

Ve Všetulích byly zrušeny závory a závorář, bylo aktivováno VÚD.

Závory na přejezdu 40,517 (mez i Loukovem a Osíčkem) byly nahrazeny výstražnými kříži. (podle dodatku k NP a DP zrušen úplně zároveň s přejezdem 41,790 - na bystřickém zhlaví žst Osíčko)

Pro špatný nevyhovující stav výpravní budovy v Bystřici pod Hostýnem byla navržena generální oprava.

25.V. zrušeno hradlo Skaštice na 1. traťové koleji trati Hulín - Říkovice. Hradlo Břest vybaveno stavěním pro obě koleje.

 

zápisky p. Šmída

V Kroměříži celý rok probíhala výstavba elektromechanického zabezpečovacího zařízení, včetně ústředního stavění výměn ze St 1 a St 2. Dosud zde byly uzamykatelné ručně stavěné výměny a nezávislá jednoramenná vjezdová návěstidla. Od prosince již zabezpečovací zařízení funguje se světelnými vjezdovými a odjezdovými návěstidly, rychlost přes stanici se zvyšuje z 30 na 60 km/h přímým směrem a na 40 km/h odbočkou.
Zároveň byla dána do provozu světelná návěstidla v Kojetíně na chropyňském a kroměřížském zhlaví.
Pokračuje výstavba traťového zabezpečovacího zařízení Kojetín - Hulín.
V Kroměříži byla plynárna napojena na dálkový plynovod a přestala vyrábět plyn a expedovat dehet. Poté byla zrušena vlečka z koleje 7c - plynárenské, zrušena brána mezi vodárnou a remisí a přejezd přes silnici. Dále byla prodloužena 10. kolej s čelní rampou přeložením výhybky až za přejezd u St 1. kolej (dříve dlouhá na jeden podvozkový vůz - cca 20 m) je určena pro nakládku vojenské techniky.

Zrušeno telegrafní spojení na všech tratích ČSD.

1966
V Hulíně po p. Hartlovi jmenován náčelníkem p. Josef Vytřískal.
Proběhla obnova 1. traťové koleje Říkovice - Hulín, byly provedeny úpravy zabezpečovacího zařízení stanice. Byla provedena úprava směru a výšky 1. a 2. koleje mezi Hulínem a Tlumačovem.

V Holešově po p. Poláškovi nastoupil místo náčelníka stanice p. Miroslav Volánek.

V březnu uvedeno do činnosti releové poloautomatické zabezpečovací zařízení Hulín - Kroměříž. Hláska Bílany změněna na hradlo, závory přes státní silnici Hulín - Kroměříž změněny na VÚD. Přejezdové zabezpečovací zařízení typu Frýba na přejezdu 13,945 (silnice Hulín - Přerov) vyměněno za typ VÚD s kontrolou na Bílanech.

 

 

Zápisky p. Šmída:

 

V Kroměříži zahájena stavba nové administrativní a sociální budovy (mezi výpravní budovou a depem). Dále zrušena skládka uhelných skladů a zřízena vlečka US v Kotojedech - využito přebudované vlečky cukrovaru Kvasice. Pro obsluhu vlečky zavedeny v GVD od 30.V. vlečkové vlaky K1 - K4.
Lokomotivní depo Valašské Meziříčí nasazuje místo lokomotiv 464.0 silnější lokomotivy 477.0 a všechny vlaky jsou sestaveny ze čtyř vozů Bai a jednoho dvounápravového služebního vozu. Dosud byly vlaky směskou různorodých dvou a čtyřosých vozů - viz foto

Od 1.IX. zavedena 44 hodinová pracovní doba, t. j. jednou za dva týdny sobota volná. Z toho vyplývají mírné zmatky v dopravě (nástupy čet).

1967

 

Zápisky p. Šmída:

Na hláskách Postoupky a Bezměrov aktivována světelná návěstidla a mezi stanicemi Kroměříž a Kojetín uvedeno do činnosti reléové traťové zabezpečení. Zabezpečovací vedení nebylo vytvořeno, hradlové přístoje jsou propojeny na hláskovém telefonním spojení s pomocí dekodérů. Zároveň sneseny vykládkové koleje v obou nákladištích, naposled sloužící pro nakládku řepy a vykládku řepných řízků.


V Kroměříži dána do provozu nová administrativní budova vč. malé kotelny pro ústřední topení budovy, v budoucnu se počítá i s vytápěním výpravní budovy.
Prodloužením vlečky cukrovaru vznikla nová vlečka "Benzina Brno" ke stáčení mazutu pro teplárnu podniku PAL MAGNETON.

V Rajnochovicích byla postavena nová staniční budova na druhé straně dráhy a přejezdu.
V Hlinsku bylo postaveno nové souciální zařízení pro zaměstnance i veřejnost.
V Bystřici byla 9. kolej pro účely traťmistra upravena na nakládkovou a vykládkovou, pro traťmistra byla určena kolej č. 7.

1968
V Bystřici pod Hostýnem bylo místo generální opravy budovy rozhodnuto o jejím zrušení a postavení nové. Se stavbou se započalo 5.III. (firma OSP Kroměříž).

 

Pamětní kniha stanice Hulín:

16.XII. byla aktivována světelná návěstidla vjezdová od Kroměříže, odjezdová do Kroměříže a Přerova a světelná seřaďovací návěstidla Se 1 a Se 2. Poloautoblok Hulín - Kroměříž nebyl dosud dán do porovozu, na St 1 proto zavedeni pomocní výpravčí pro stavění vlakových cest.
1969

Náčelník stanice Hulín p. Vytřískal nahrazen p. Vladislavem Šebestíkem.

Byla provedena rekonstrukce vlečky TON v Bystřici pod Host. V první etapě bylo postaveno kolejiště v závodě, v druhé upraveno odevzdávkové místo. Rekonstrukcí byla vlečka zkrácena a byl odstraněn malý oblouk kolem dřevařské školy.

Do Kroměříže dodán nový dálnopisný přístroj RFT. Připojen na dálnopisnou ústřednu Přerov. Stanice doručuje dálnopisy i pro Zdounky (tam dosud sloužil náčelník stanice).

1970

Zima 1969/70 se projevila velmi krutě, na "Marsu" za Bystřicí pod Host. uvázl osobní vlak, který byl vyprostěn teprve druhý den s pomocí vojska. Cestující byli odváženi na sáních.
Pro traťmistrovský okrsek Holešov zakoupen MUV-69.
V Bystřici pod Hostýnem aktivováno zabezpečovací zařízení v nové dopravní kanceláři (dosud byla dopravní kancelář na St 1, kde se i prodávaly v noci jízdenky (čekárna, osobní pokladny a ostatní kanceláře byly ve staré budově). Byla zřízena elektrická závislost sběrného zámku na St 1.
Do zastávky Hlinsko zaveden vodovod. Poslední nájemník opustil strážní domek (č. 23) a ten zůstal prázdný.
24. února (května?) byla slavnostně předána nová budova v Bystřici.
1.VII. byly zrušeny závory 22,146 (ve Všetulích do Zahnašovic) a nahrazeny VÚD, současně byli zrušeni závoráři ve Všetulích (zůstala zde jen samostatná komerční pracovnice).

1971

Staniční kronika stanice Hulín:

Parní trakce u nákladních vlaků na trati Hulín - Kojetín a Valašské Meziříčí - Hulín skončila. Rovněž osobní vlaky jsou vedeny v motorové trakci.

Ve Všetulích při posunu vykolejení lok. T478.2080 podvozkem a nápravou služebního vozu na výhybce. Stalo se ve 2.55 neznámého data. Po této nehodě (možná v souvislosti s ní) byla zrušena hláska Třebětice, hláskaři převedeni do Všetul. Všeulská krycí návěstidla změněna na oddílová, postaven nový stavěcí kozlík (kvůli rozdílným závislostem).

 

Zápisky p. Šmída:

Po řepné kampani 1970/71 zrušen cukrovar Kroměříž, vlečku převzala Benzina pro stáčení mazutu. Benzina odkoupila i lokomotivu T211.0.
Zrušena vlečka cukrovaru ve Zborovicích. Závod Pilana (od r. 1949 v bývalém cukrovaru) vlečku nechce.

1972
20. (nebo 18.) února uvázl na "Marsu" osobní vlak, vyproštěn byl za tři dny "tryskáčem".

V Holešově byla postavena kolej 6a. Bylo zrušeno závorářské stanoviště 19 (u martinického přejezdu) a závory na přejezdech 24,263, 24,692 (obsluhované St 1) a 25,269, 25,439, 25,824 (obsluhované Zv 19).
Tyto přejezdy vybaveny VÚD v soustavě ojedinělé v síti ČSD, kdy pět za sebou jsoucích přejezdů má navzájem různě se překrývající ovládací obvody. Dosud se podařilo zapojit s úspěchem nejvíce tři takové přejezdy.
Byla provedena rekonstrukce vlečky Cukrovar Všetuly.
V depu Valašské Meziříčí byl ukončen parní provoz (viz ale rok 1973). Z 10. a 11. XI. prakticky o půlnoci došlo v Hulíně k najetí vlaku Pn s lok. T679.1 od Břeclavi se soupravou cisteren (s mazutem z Hodonína) na manipulační vlak. Několik vozů obou vlaků bylo zničeno. Později byly tyto vozy "pohřbeny" v bývalém odkalovacím rybníčku plynárny u holešovského zhlaví. Lok. T 679.1. stála takřka svisle vzhůru. Příčinou bylo projetí vjezdového (mechanického) návěstidla za silné mlhy. Strojvedoucí byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

 

Zápisky p. Šmída:

Závory na přejezdu 9,075 nahrazeny VÚD.
1973

p. Vojtěch Kopřiva (výpravčí žst Holešov a Bystřice p. H., železniční historik):

Dne 30.VI. lokomotivou 556.0437 byl ukončen parní provoz vlaky 64413/64414 na trati Hulín - Valašské Meziříčí.
V říjnu byla zakoupena pro JMDZ v Bystřici rumunská lokomotiva.

V žst. Osíčko 18.III. od jiskry lokomotivy zapáleno skladiště zboží u koleje č. 2. Shořelo do základu.
1974

14.I. skončil parní provoz na vlečce JMDZ v Bystřici pod Hostýnem.
Na vlečce Cukrovar Všetuly byl ukončen provoz parní lokomotivou a prováděl se motorovou.

Josef Kotásek vystřídal náčelníka v Hulíně p. Šebestíka.

27.XI. v Hlinsku p. Host. byla mechanická návěstidla vyměněna za světelná.

1975
15.VIII. bylo ve Valašské Meziříčí zapojeno releové zabezpečovací zařízení v ceně asi 13 milionů Kč.

 

Zápisky p. Šmída:

1.IX. byly některé vlaky (jeden oběh) nahrazen soupravou T444.1 + 3 Bai. Vozba M131.1 a jejich přípojnými vozy byla již nemožná pro jejich zchátralý a velmi poruchový stav.
stav Blm v Kroměříži v roce 1975:
3 Blm rok výroby 1933, 3 Blm z roku 1935, 3 Blm z roku 1937,
6 Blm z roku 1950, 1 Blm z roku 1951, 4 Blm z roku 1956.
Na pokrytí oběhů bylo třeba 8 vozů, které často nebylomožno vybrat. Některé vlaky proto byly redukovány na motor + vůz, byly neúnosně přeplněny, což se dále projevilo na jejich poruchovosti.
1976

Pro JMDZ v Bystřici pod Hostýnem byla zakoupena nová motorová lokomotiva a obě parní lokomotivy navrženy na zrušení (lok. 314.432 byla odkoupena ČSD pro pomník, později byla zprovozněna a dnes jezdí jako muzejní exponát v depu Ostrava)

Strojová stanice Hulín (spadající pod LD Břeclav) byla dosud určena pro parní provoz, remíza v Kroměříž sloužila pro vozy M131.1 a motorové lokomotivy (střídavě T444.1, T478.2, T466.0). V tomto roce byla strojová stanice Hulín zrušena, všechna agenda převedena do Kroměříže. Příprava prostor probíhala celý rok. Část objektů patřila traťovému okrsku, proto u koleje 8 byla vybudována garáž pro traťový vozík, aby celá remíza i s přilehlou budovou připadla strojové stanici. Dále byl v září zbourán strážní domek za stavědlem 2 (tzv. Stratilovo). Stěhování ukončeno s koncem roku. Současně odešla poslední T478.2 z Kroměříže do Veselí n. M.(lokomotivy odcházely postupně do Jihlavy a Veselí n. M., jak přicházely lokomotivy T466.0). V listopadu rovněž přišel první motorový vůz M152.092 (téměř současně přišel M152.091). Bylo to 19. (a asi 22.)XI.

V zimě vykolejil v Holešově v "Američáku" vlak 3906, vedený okomotivou T466.0157, na kamenech poskládaných střídavě na kolejnicích tak, že lokomotiva se rozhoupala do stran, vyjela z koleje, zastavila o břeh zářezu a otočila se a vzpříčila se v zářezu. Kabina lokomotivy byla zdemolována, strojvedoucí p. Stárek (strojová stanice Kroměříž) se však zachránil v prostoru mezi představky. (Vlakvedoucí p. Masař, žst. Hulín). Kameny naskládali na koleje děti, náhodou zrovna v intervalech, v nichž jedině se mohla lokomotiva rozhoupat.

V Osíčku proběhla rekonstrukce vlečky - odsunutí dvou odevzdávkových kolejí.

1977

V Holešově postavena remíza pro MUV na koleji 6a (kolej 6a byla kvůli stavbě zkrácena).

V Osíčku zahájena stavba releové budovy pro releové zabezpečovací zařízení.

1.I. začalo ověřování jednomužné obsluhy lokomotiv ve strojové stanici Kroměříž. 22.V. byla jednomužná obsluha zavedena pravidelně.

15.III. v Osíčku při posunu vlaku Mn 84015 ujely dvě cisterny. Položené zarážky v Loukově odhozeny, na "Marsu" byly vozy spatřeny nahodilým zaměstnancem ČSD, jely krokem, ale nebyly dostiženy. V Bystřici pod Hostýnem položeny Schönovy sáně, rychlost vozů zde odhadnuta na 100 km/h. Vozy zastavily v Hlinsku pod Hostýnem. (z pamětní knihy BSP Osíčko)

V Kunovicích-Loučce bylo aktivováno releové zabezpečovací zařízení. Brzy po zapojení při odjezdu vlaku Os 3906 ze druhé koleje s lokomotivou T466.0 (strojvedoucí p. Foltýn) byla odjezdová výhybka otočena do odvratu (dnes zrušeného), lokomotiva vyjela z koleje a zůstala viset z náspu. Příčinou nehody bylo špatné zapojení zabezpečovacího zařízení.

15.VI. dodáno 6 přívěsných vozů Blm čís. 24-29039-7 až 24-29044-7 (podle zápisků p. Šmída vozy nebyly zařazovány do vlaků, protože nebyly motorové vozy. Mohlo to tedy být i v roce 1976?)

19.XII. u vlaku Os 3903 v Hulíně došlo k bočnímu najetí M152.092 při odjezdu na vozy v profilu vlakové cesty. Vina služby dopravy a přepravy (výpravčí nebo signalista).

1978

V Bystřici pod Hostýnem na holešovském zhlaví nahrazeno mechanické vjezdové návěstidlo světelným.

Letos jezdily náhradou za M152.092 tyto motorové vozy: M131.1118, 263, 252, 330.

15.IX. zrušeno závorářské stanoviště Zv 6, závory v km 8,822 zrušeny i s přejezdem (bývalého cukrovaru), závory v km 8,436 opatřeny AŽD.

1.XII. v Kroměříži dán do provozu staniční rozhlas pro posun, vybudovaný současně s kabelizací trati Kroměříž - Hulín. Venkovní telefonní linky odstraněny.
V dopravní kanceláři dán dálnopisný stroj T100, starý RFT odvezen.

Ve Zborovicích zrušena kusá kolej 3a a Vk 1, výměny přečíslovány.

1979

Zápisy p. Šmída:

Dne 5.IV. vykolejil Os 3939 mezi Brankami na Moravě a Valašským Meziříčím, v sestavě M131.1118, 2 Blm, M152.0. Přívěsy byly těžce poškozeny. Neghodu zavinil strojvedoucí p. Jiří Novotný, který s lok. M131.1118 jel 80km/h, čímž překročil jak konstrukční rychlost vozidla, tak i traťovou rychlost (70 km/h). (Podle pamětníků se nehoda stala na úseku s pomalou jízdou) Zraněn vlakvedoucí a dva cestující lehce. V tom důsledku bylo zakázáno přistavovat na této trati motorové vozy M131.1 a nařízeno ponechat je jen jako zákohu pro trať do Zborovic. M131.1118 a Blm (411) zrušeny.

10.VIII. - 20.IX. obnova staničních kolejí žst. Kroměříž
30.X. - 5.XII. obnova staničních kolejí žst. Kojetín
1.IX. nařízeno nošení ochranných příleb posunovým četám a vlakovým četám nákladních vlaků.
8.VIII. zrušena popelová jáma v 1. dopravníkoleji v Kroměříži.
1.XII. Kroměříž - Zdounky zvýšena traťová rychlost na 50 km/h, zbytek zůstal 40 km/h.
1980

24.IX. v Osíčku zapojeno releové zabezpečovací zařízení. Mezi Osíčkem a Kunovicemi-Loučkou (kde je RZZ již od roku 1977) zůstalo telefonické dorozumívání.
Ve Valašském Meziříčí zahájena radiofikace.
V Kroměříži zahájena montáž plynového kotle a ústředního topení výpravní budovy.
Depo Valašské Meziříčí nasadilo lokomotivy T478.3 místo T478.1.
28.VIII. koordinační porada na okresním národním výboru o trati Kroměříž - Zborovice. ČSAD navrhlo dopravu zrušit.
3. a 4.X. oslavy Dne železničářů a oslavy 100 let trati Hulín - Kroměříž.

1981

V polovině ledna napadlo mnoho sněhu, takže některé úseky trati, a to Bystřice pod Host. - Osíčko a Osíčko - Kunovice - Loučka, byly neprůjezdné. Byly nasazeny frézy.
V Holešově se na jaře vymalovala stavědla, natřeny okna, námezníky, stojany na zarážky apod.
Na osíčském zhlaví Bystřice pod Hostýnem nahrazeno vjezdové návěstidlo světelným.

1.V. v žst. Kroměříž náčelník Oldřich Štěrba (dosud náčelník v Říkovicích), dosavadní náčelník Josef Holoubek odešel do důchodu.
V květnu zrušeno kolejové křížení mezi 3. a 5. kolejí na huínském zhlaví žst. Kroměříž a rozděleno na dvě jednoduché spojky (v počátcích provozu Kroměřížských drah byly v témže místě dvě jednoduché kolejové spojky nahrazeny kolejovým křížením).
31.V. znovuzaveden manipulační nákladní vlak s přepravou cestujících (asi do Zborovic). Os 3107, 3114, 3902 a 3904 nahrazeny klasické sourpavy motorovými vozy M152.0 + 2 Blm.
Dále byly zavedeny spěšné vlaky Sp 1195 v pátek Brno hl. n. - Český Těšín a Sp 1196 v neděli zpět, motorové vozy M286.0 a dva vozy Balm. 31.V. uveno do provozu nové autobusové nádraží v Kroměříži. (Zatím bez budovy, ta má být do 5 let).

Od 7.IX. do 10.XII. nepřetržitá výluka koleje Kroměříž - Hulín, zvedání nadjezdu nad Severní drahou o 90 cm kvůli elektrifikaci (most byl v historii dráhy zvednut již nejméně potřetí)

1982

Záznamy p. Kopřivy:

18.IX. proběhly oslavy 100 let trati Hulín - Bystřice pod Hostýnem. Byl vypraven historický vlak s parní lokomotivou 423.041 a pěti vozy.
20. XII. bylo aktivováno releové zabezpečovací zařízení v Třeběticích, kde byla vybudována výhybna. Hláska Všetuly byla zrušena, mezi Hulínem - Třeběticemi a Holešovem je releové traťové poloautomatické zabezpečovací zařízení. V Holešově je aktivováno "releové elektromechanické zabezpečovací zařízení", spočívající v převedení dosavadních závislostí výměnových klíčů - sběrného (ústředního) zámku - vjezdového návěstidla a řídícího přístoje výpravčího do releové podoby. Výměnové klíče jsou drženy elektromagnetickými zámky, závěr vlakové cesty a stavění návěstidel provádí výpravčí. Současně byla instalována odjezdová skupinová návěstidla s indikátory, byly postaveny osvětlovací věže.

5. až 7.IV. byly předány železniční stanice Zdounky a Zborovice náčelníkovi žst. Kroměříž. Poslední náčelník žst. Zdounky (pod nějž patřily i Zborovice) p. Jaroslav Berka odešel vykonávat funkci předsedy národního výboru ve Zdounkách.

V prosinci v Kroměříži připojena výpravní budova na ústřední topení.

17.XII. slavnostním vlakem s lok. E499.0008 zahájen elektrický provoz v trati Říkovice - Hulín (el. provoz Přerov - Říkovice 26.V.1981).
1983

Do Zborovic byla znovuobnovena nákladní doprava (pro Nářadí Zborovice).

V květnu v Kroměříži byla přestavěna část skladiště na sociální místnosti a kancelář skladmistra SNV (stanice soustředěné nakládky a vykládky).

Strojová stanice Kroměříž dostala M240.0 a 2 Bai, motorový vůz se však neosvědčil, jezdil asi 3 měsíce a byl odeslán pryč.

ČSD se staly od 1.III. členem sdružení FIP.

1984

Od nového jízdního řádu byly zrušeny nákladní vlaky s přepravou cestujících do Zborovic.

Dne 1.XII. na přejezdu v km 3,8 střetnutí Mn 84576 s autojeřábem. Doprava byla přerušena na 48 hodin, lokomotiva T466.096 a dvě cisterny vykolejily.

1985

V lednu a únoru přešly dvě vlny mrazů -25 až -31°C.

29.III. byl zahájen elektrický provoz na trati Přerov - Břeclav.

V červnu byla uvedena do provozu vlečka Státních lesů ve Zdounkách, byla zahájena obnova přípojové koleje ZNZ v Kroměříži vložením křižovatkové výhybky č. 4.

Bylo zahájeno jednání o zřízení vlečky PAL Magneton v Kroměříži.

Byla zahájena dodávka 25t jeřábu pro SNV Kroměříž.

Byla omítnuta budova žst. Osíčko.

Zbourána ruina strážního domku č. 20 (Dobrotice u nadjezdu) - (možná byl zbourán 1986)

1986

Zahájen provoz nové železniční lékařské stanice v Hulíně (naproti nádraží vedle Pilany)

Komponenty pro mostní 25 t jeřáb z Kroměříže odvezeny do Klatov, poněvadž není hotova projektová přírava.

1987

V lednu a únoru opět silné mrazy, vánice. 15.I. úplně zastavena nákladní doprava v síti ČSD. Na vedení motorových vlaků nasazena lokomotivy T466.0, Hulín - Říkovice a Hulín - Třebětice jezdí sněhová fréza. Mrazy povolily koncem února, ale mrzlo stále až do konce března.

2.II. na martinickém přejezdu v Holešově se střetl nákladní vůz TATRA s osobním vlakem 3109. Škoda asi 200 000 Kč.

Proběhla příprava a jednání o rozšíření Hulínské ulice a rozšíření přejezdu 9,965 (Kroměříž).

V říjnu byla zrušena dvojitá kolejová spojka v Kojetíně na přerovském zhlaví a nahrazena dvěma jednuduchými spojkami.

V listopadu v Kroměříži napojeny motorová remiza a garáž T.O. na ústřední topení. Připravuje se také napojení St 2, proto se kolej 7d zkracuje o 25 m.

Od nového GVD byla přečíslována hnací vozidla.

1988

Zima byla velmi mírná, náročné přípravy před zimou se minuly účinkem.

1.II. vstoupily v platnost nové nákladní listy a s nimi šestimístná čísla stanic (přidáním šesté kontrolní číslice).

Od ledna do června uzavřen přejezd 9,965 trati Kojetín - Kroměříž pro rekonstrukci vozovky.

9.III. byla zbourána vodárenská věž ve strojové stanici v Kroměříži, kvůli rozšíření křižovatky a chodníků Hulínské a nádražní ulice, posunuta zeď za rotundou.

V dubnu v Kroměříži připojeno St 2 na ústřední topení, probíhá rekonstrukce výhybek kojetínského zhlaví.

14.IV. v Kroměříži při posunu na zborovském zhlaví ve 12.35 hod vzňala se lok. T466.098. K uhašení povolán veřejný požární sbor.

Na dvě lokomotivy T466.0 v Kroměříži byly instalovány radiostanice.

V Hulíně odešel do důchodu náčelník stanice p. Kotásek, jeho místo nastoupil p. Antonín Kučera, dosavadní dopravní náměstek.
Byla provedena oprava fasády výpravní budovy v Kroměříži, opraven služební domek v Bezměrově.

22.XII. bylo zapojeno nové stavědlo hlásky Dobrotice: mechanická návěstidla byla nahrazena elektrickými. Závislost místních závor (zamykaných a klíč dosud držen v stavěcím přístroji pomocí zástrčkového zámku) byla zajištěna elektromagnetickým zámkem.

1989

V Dobroticích zaveden vodovod a ústřední plynové topení.

V březnu bylo dáno do provozu zabezpečovací zařízení AŽD-71 na přejezdu mezi hr. Bílany a Kroměříží, v km 13,608.

 

 

Náčelník stanice Holešov p. Ladislav Krejčí odešel do důchodu, náčelníkem stanice se stal p. Jan Bortel.

V Hulíně nastoupil místo náčelníka stanice p. Zdeněk Kubík, dosavadní náčelník p. Antonín Kučera se vrátil na místo dopravního náměstka.

Náčelník stanice Kojetín p. Vladimír Šilhák předal úřad p. Petru Čechovi.
V Kojetíně byla zbourána stará remíza s jedním stáním (naproti St 1).

Mezi stanicemi Bystřice p. H. a Osíčko byl snesen starý nadjezd nad tratí v km 38,140.

V Kroměříži odstraněn portálový jeřáb fy FERONA nad 9. a 11. kolejí.

Traťová rychost Kroměříž - Zdounky zvýšena na 60 km/h.Po "revolučních" událostech v listopadu houfně zmizely iniciativou zaměstnanců rudé hvězdy z nádraží a lokomotiv.

 

 

1990

V Holešově byly upraveny služební místnosti: podlaha dopravní kanceláře vydlážděna, dálnopis se z místnosti telefonní ústředny přestěhoval do dopravní kanceláře, vyměněny kanceláře vozové služby a hlavní pokladny (vrátil se stav před rokem 1975). Vyměněny dveře do vestibulu, tranzita a dochodby k dopravní kanceláři. Před hlavním vchodem do budovy uděláno závětří, do veřejných prostor dodány světelné piktogramy. Byla zbořena zeď mezi sedmou kolejí a teplárenskou vlečkou.

V Dobroticích byla přes léto dána nová omítka, dokončen vodovod.

V Hulíně probíhá oprava budovy

V Osíčku předala funkci náčelníka stanice p. Anna Novotná p. Žůrkovi. Proběhla rekonstrukce vlečky Benzina.

Ve dnech 21. - 23.IV. při návštěvě papaže Jana Pavla II. na Velehradě byla posílena osobní doprava. Byly zavedeny zvláštní spoje (i na úkor nákladní dopravy), ale zájem veřejnosti byl malý. V Hulíně stály tři nevyužité soupravy.

V noci z 24. na 25.V. se nad Moravou přehnala průtrž mračen. Poblíž zast. Police u VM (km 53,6 - 53,7) byl vodou vyplaven štěrk tak, že koleje visely ve vzduchu. Na trať bylo navezeno 10 vozů Sa štěrku. Provoz byl obnoven téhož dne odpoledne, pomalá jízda odstraněna za dva týdny.

V noci z 26. na 27.VI. při změně GVD byly přečíslovány nákladní vlaky, zavedeny nové osobní vlaky z Č. Těšína do Brna. Na trati 330 byl zrušen rychlík Petrov, který nově jezdí po trati Přerov - Brno.

1.IX. vstoupil v platnost nový ceník jízdného a další úpravy tarifu. Byly zrušeny slevy ČSTV a ROH a zavedeny 1/4 jízdenky pro žáky, studenty a další a slevy pro důchodce (důchodci dosud jezdili za celé jízdné). Úroveň jízdného se zvýšila o 100%.

Od 22.XII.1990 do 2.I.1991 byly zrušeny všechny nákladní vlaky na trati Kojetín - Valašské Meziříčí a Kroměříž - Zborovice kvůli malému objemu přeprav.

1991

Byly trvale zrušeny dosud pravidelné Pn vlaky Valašské Meziříčí - Hulín a zpět 64432/64433, 64434/64431.

Od začátku roku všeobecně velmi malá nakládka, např. Prefa Tovačov z cca 60 na 30 vozových jednotek denně.

Od 1.IV. se v Bystřici pod Host.zrušilo místo jednoho staničního dělníka (zůstal jeden staniční dělník ve směně).
V létě bylyo zrušeno složiště Uhelných skladů, přestěhováno do Hlinska p. H.

Ve Valašském Meziříčí dána nová omítka výpravní budovy, přistavují se na 1 nástupišti prostory veřejných sprch. Vymaloval se vestibul a pravá čekárna.

V Osíčku dokončena rekonstrukce 5. koleje a předávkových kolejí vlečky Benziny.

V Holešově v červenci až říjnu provedena rekonstkruce vlečky TON (VII. - VIII. teplárenská, IX. - X. ostatní)
Oprava skladiště a rampy směrem k přijímací budově.

V Hulíně nová fasáda.

V Kunovicích - Loučce zrušena kolej 2a při zavádění elektrického ohřevu výměn (úspora při zrušení výh. č. 6)

V Kroměříži instalovány počítače pro výdej místenek "ARES". Probíhá rekonstrukce kotelny - výměna kotlů na koks za kotle plynové. Výměna dokončena v půli prosince.

Ve Zdounkách zřízena nocležna pro vlakovou četu a strojvedoucícho posledního osobního vlaku.

1992

V Holešově v půli ledna zprovozněn v přijímací budově plynový kotel ústředního topení. Dosud byla stanice připojena na teplárnu TON. Malá čekárna pronajata nájemci restaurace p. Šíblovi. Do restaurace postaven z ulice samostatný vchod. Byla opravena střecha budovy, vyměněny dveře čekárny a dopravní kanceláře. V únoru udělána nová přepážka z vestibulu do tranzita. V dubnu nová podlaha v hlavní pokladně a vozové kanceláři. V květnu byla zbourána kolejová váha u 5. koleje, která byla asi rok poškozena nárazem auta přepravce. Váha byla funkční a používala se často především při reklamačním řízení při přepravě zeleniny, byla ale krátká, pouze pro dvouosé vozy. Slíbena je nová kolejová váha pro 4-osé vozy "na špici" páté koleje. (nikdy nebyla dodána)

29.I. proběhlo v Holešově jednání o zřízení zastávky Jankovice. Stavba zastávky byla schválena proti původnímu plánu (od přejezdu k Holešovu) v poloze od přejezdu k Bystřici. (Ale zastávka nebyla postavena).

Od 1.II. jsou povinni přednostové 87 stanic na jihu Moravy (OŘ Brno) sloužit každé pondělí jako výpravčí (Holešov, Bystřice p. H., Osíčko, Kunovice - Loučka, Branky na Mor.

V půli března zrušeno nadzemní telefonní vedení mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem.

Od 1.V. je Holešov (a zřejmě i Bystřice p. H.) otevřen pro podej kusových zásilek - staronová služba ČSD. Zásilky se podávají přímo do spěšninového vozu. Všetuly otevřeny pro podej kusových zásilek pouze na vlečce Sfinx. Pro kusové zásilky otevřen i Hulín (kde je současně zajištěn svoz a rozvoz soukromou autodopravou) a Kroměříž (svoz a rozvoz zajišťuje smluvně ČSAD) a Valašské Meziříčí. Od nového JŘ přechází strojová stanice Kroměříž pod LD Valašské Meziříčí, současně jsou nahrazeny lok. 735 lokomotivami 742. Posunovací záloha v Hulíně (lok. 721) zrušena, staniční posun zařazen do oběhu nákladních vlaků. Stav motorových vozů 810 se zvýší o tři, stav strojvedoucích o 13.

4.VI. zrušeno hradlo Bílany, kontrola tří přejezdů (přerovský, skaštický a kroměřížský) přenesena do Hulína.

V červenci v Dobroticích nahrazeny závory světelným zab. zař. typu AŽD, kontrola zavedean do Holešova, kontrola jankovického přejezdu zavedena do Hlinska p. H., hláska Dobrotice o dva týny později zrušena, obsazena pouze komerčním pracovníkem (bývalí hláskaři) v osmihodinových směnách v pracovních dnech.

V Kroměříži byla otevřena mezinárodní osobní pokladna a v nákladním obvodu celnice.

1993

V Kroměříži v březnu zahájena stavba Sladovny vč. vlečky, která bude odbočovat z výtažné koleje 3a. Během roku byla zrušena vlečka Kamenoprůmyslu.
Jinak se prohlubuje krize v železniční přepravě, na všech tratích je znatelný pokles výkonů, hlavně v nákladní dopravě, ale v důsledku všeobecného útlumu průmyslu a oblibě individuální dopravy klesá i osobní přeprava

Zbourán bývalý strážní domek 23 v Hlinsku p. H.

V prosinci zrušena hláska Police u Valašského Meziříčí, mechanické závory na přilehlém přejezdu 52,581 nahrzeny světelným zařízením AŽD 71 bez závor. Kontrolní prvky PZS jsou umístěny v Kunovicích - Loučkce.

1994

Na podzim - v zimě v Holešově zaveden počítač pro prodej jízdenek v osobní pokladně - program AVOS

1995

V tomto roce došlo k organizačnímu odčlenění dopravy a přepravy, přeprava se ještě na velkých nádražích rozděluje na osobní a nákladní. Tak v jedné stanici mohou být i tři přednostové (provozní, osobní a nákladní). Na naší trati však jsou pouze stanice provozní a přepravní. Provozní stanice jsou: Valašské Meziříčí, Bystřice p. H.(řídí Branky n. M. - Holešov), Hulín (řídí i Kroměříž, Říkovice), Kojetín (řídí i Chropyni a Věžky).

1996

V tomto roce se opět spojily provozní a přepravní stanice.

Byla dokončena stavba vlečky Sladovny v Kroměříži.

Dne 6.X. zaveden AVOS v pokladně v dopravní kanceláři v Holešově.

1997

4. - 8.II. stávka pro podporu požadavků železničních odborů

V měsíci červenci postihly celou Moravu katastrofální záplavy, několikrát byl přerušen provoz na tratích v okolí Kroměříže i Valašského Meziříčí.

1998

Kroměříž osamostatněna, přednostou se stal p. Augustin Chadalík.

Dne 30.IX. došlo k velké nehodě v Prosenicích - vykolejení nákladního vlaku. Trať byla zcela uzavřena, bylo zavedeno množství odklonů přes Holešov. Odklony jezdily prakticky celý měsíc.

Od 1.8. slouží v Kunovicích - Loučce staniční dozorci pouze v denních směnách

1999

20. března jízda zvláštního parního vlaku "Hostýnský okruh" s přerovskou lokomotivou 475.1142 a soupravou rybáků.

V září - říjnu generální oprava 3. koleje v Kunovicích - Loučce.

V říjnu generální oprava 1. koleje v Holešově, sypané nástupiště u této koleje doplněno zpevněnou hranou. Mělo být postaveno panelové nástupiště, ale panely vytěžené ze stavby koridoru se ukázaly jako široké.
Během roku položen dálkový kabel SZT z Hulína do Valašského Meziříčí.

Během roku dvakrát opět využita trať pro odklony při nehodách v Prosenicích a Hranicích na Mor.

V listopadu GO 1. koleje v Bystřici p. H., náhrada přejezdového zab. zařízení PZM za typ AŽD na přejezd u St 1, instalována odjezdová návěstidla směr Osíčko S2 a S 1-5 a nové vjezdové návěstidlo L typu AŽD místo dosavadního typu SSSR. Aktivace 20.- 22.XII.

V Dobroticích ukončen prodej jízdenek.

V Brankách n. M. zahájeno 1.12. vypnutí zab. zařízení a instalace nového zab. zařízení typu TEST místo dosavadního mechanického z. z. a instalace PZZ AŽD - ET místo dvojích mechanickcých závor směr Kunovice - Loučka. Aktivace nového zab. zař. proběhla 13.12. Konfigurace kolejiště se při rekonstrukci zab. zař. neměnila.

2000

08.03. proběhla na dráze 15minutová stávka Odborového sdružení železničářů pod vedením Jaromíra Duška
13.04. v Kroměříži na železničním přejezdu u garáží ČSAD (km 0,667), se střetl motorový vůz 810 092-7 přijíždějící od Zborovic s osobním vozem Škoda Felicia.
17.05. v 11 hodin došlo k simulované dopravní nehodě na Vážanském přejezdu, při které se fiktivně střel motorový vůz 810 092-7 s nákladním autem PV3S. Příčinou nácviku dopravní nehody byla skutečná událost na témže přejezdu 16. 02.1999 v 16.25. Na základě této události pak bylo zpracováno a provedeno taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému okresu Kroměříž.
15.11. byla vlečka Antonín Spálovský Elektro servis Zdounky zrušena rozhodnutím Drážního úřadu.

• 7.12. byla zrušena hláska Loukov. Oddílové návěstistidlo Lo (od Osíčka) bylo sneseno, oddílové návěstidlo So bylo upraveno na krycí, krycí návěstidlo Lk zůstalo v činnosti. Byly doplněny potřebné zámky na výhybky 1 a 5. Kontrola PZS 39,205 byla přenesena do žst. Osíčko, mechanické závory v km 39,600 byly zrušeny, mechanické závory 40,211 byly nahrazeny uzamykatelnou zábranou otevíranou na požádání.

2001

Začátkem roku zrušeny poslední hlásky Hlinsko p. H. a Loukov. Komerční služba omezena na denní směny, kontroly přejezdů přeneseny z Hlinska do Bystřice a z Loukova do Osíčka.

Z důvodu výstavby koridoru Přerov - Ostrava zavedeno opět mnoho odklonů, mimo jiné i pravidelné Pn vlaky Valašské Meziříčí - Hulín - Přerov a zpět.

V Hulíně byl celý rok ve znamení stavby koridoru. Dopravní kancelář i s řídícím přístrojem provizorně přestěhována do čekárny (zde vybourány dveře na obě nástupiště a uzavřeny dveře do vestibulu), čekárna zřízena v mobilních buňkách vedle výpravní budovy. Část budovy s dopravní kanceláří a kanceláří přednosty a dopr. náměstka byla stržena a vystavěna nová, patrová, větší. Tím bylo také prodlouženo kryté 1. nástupiště. Prodloužení je jasně patrné díky podpěrnému sloupu před dopravní kanceláří, který je jiného tvaru, než ostatní. Tento sloup je původní ze stanice Přerov z konce 19. století. Bylo postaveno nové ostrovní nástupiště, podchod od Višňovců prodloužen pod nádražím na druhou stranu za finanční spoluúčasti města. Bylo zmenšeno skladiště u koleje č. 8, nová kolejová spojka ze 13. koleje do 7. koleje směr Břeclav a další změny. Poslední týden v listopadu proběhlo přepojování na nové elektronické stavědlo a zahájen provoz v nové dopravní kanceláři. Hulín je poslední uzlovou stanicí a předposlední vůbec (chybí ještě Říkovice), která byla modernizována mezi Břeclaví a Přerovem (mimo Přerova a Břeclavi).

Na sklonku léta dáno do provozu PZZ v km 19,119 (polní přejezd mezi Hulínem a Třeběticemi) dosud označený pouze výstražnými kříži. V půli prosince vyměněno PZZ v km 24,692 (Holešov - Samostatnost) z VÚD na AŽD 71 s celými závorami.

V listopadu se začaly přepřahat spěšné vlaky od / do Brna v Kojetíně - kvůli úspoře nafty na elektrifikované trati. Strojové stanici Kroměříž přiděleny lok. řady 754 pro tuto vozbu a vozbu Mn vlaků Hulín - Kojetín a Kojetín - vlečka šterkoven (Donbas).

Pro nespokojenost se zajištěním železniční dopravy (nespolehlivost, vykrádání zásilek, cena) přestala firma Sfinx ve Všetulích využívat železniční dopravu. Současně v tomto roce (nebo v roce 2000) byla ve Všetulích zrušena vlečková kolej do cukrovaru přes hulínskou silnici.
10.06. vstupuje v platnost nový jízdní řád, se kterým se mění i doba platnosti. Jízdní řád má platnost až do 14. 12.2002. Od tohoto data se JŘ mění vždy v prosinci.

Od 1.7. trať Kojetín - Valašské Meziříčí přešla pod správu OPŘ Ostrava
06.08. došlo na přejezdu v km 3,860 (vážanský) trati Kroměříž - Zborovice ke střetu motorového osobního vlaku 13905 s nákladním vozem. Při nehodě se střetla souprava ve složení 810 373-1+010 457-0+810 092-7 s nákladním vozem AVIA SMO (Stavební mechanizace Otrokovice).

Přišla mimořádně silná zima. Už začátkem prosince teploty -10°C, v Holešově i -17°C, na Hostýně -20°C.
24.XII. se začaly tvořit závěje, z Osíčka do Bystřice je bylo nutno v noci prorážet lokomotivou. Ta však byla vypravena pozdě a u Loukova kolem 5. hodiny ranní 25.XII. v závěji vykolejila přes vlastní utržený pluh. Vyproštěna byla kolem 11. hodiny. Nehodovému vlaku po vyproštění musela být proházena kolej až do Bystřice. I po vyproštění lokomotivy zůstal úsek uzavřen až do 26. nebo 27.12. do 11 hodin. Mezitím byl uzavřen i úsek Valašské Meziříčí - Osíčko. Po zprovoznění byla v úseku Valašské Meziříčí - Bystřice p. H. snížena rychlost na 50 km/h kvůli nebezpečí lavin. Smutné je, že silnice, rovněž postižené a uzavřené, byly zprovozněny o den až dva dříve, než koleje. Kromě uvedených byly uzavřeny také úseky Veřovice - Frenštát p. R., Studénka - Bílovec, Studénka - Veřovice a některé trati v Jeseníkách. Z Horní Lidče bylo po Vánocích vyvezeno 30 plošinových vozů plných sněhu.

2002

21.5. (14:29) na nechráněném železničním přejezdu v km 1,585 (u zast. Kroměříž - Oskol) došlo ke střetu motorového vozu od Zborovic (vlak 13912) s automobilem.
28.9. proběhly oslavy 120 let od vzniku Kroměřížských drah. Byly zavedeny zvláštní vlaky:
Přerov – Kojetín – Valašské Meziříčí a zpět (475.1142 „Šlechtična“)
Vlašské Meziříčí – Kroměříž a zpět (433.002 „Matěj“)
Kroměříž – Zborovice – Hulín – Zborovice – Kroměříž (313.432 „Matylda“). Oslavy byly velmi úspěšné, zvláště vlak do Zborovic, kde se lidé málem nevešli do vlaku. Dále jezdil na pravidelných vlacích M 274.004 z Vrútek a M 262.076 z Olomouce. Byla vydána brožurka k výročí s názvem: „Střípky z dějin Kroměřížské dráhy“ Tuto brožuru spolu připravili Martin Šůstal a Vojtěch Kopřiva.
Krátce po oslavách předal pan Rybenský úřad přednosty stanice Hulín panu Mgr. Jaroslavu Kolečkářovi.
4.11. proběhla výluka na trati Kroměříž – Zborovice v důsledku rekonstrukce traťové koleje. Byl vyměněn železniční svršek a štěrkové lože včetně geometrické polohy koleje, svaření koleje, úpravy stezek, banketů a odvodňovacích příkopů a oprava čtyř nezabezpečených přejezdů v délce 14,345 km. Výluka byla ukončena 09.11. po 21 hodině.

2003

Na trati Kojetín – Valašské Meziříčí byla v létě uzavřena výdej jízdenek v Loukově.
Vlivem dlouhodobě prohlubující se krize ČD, se neustále hledají úspory. Nejvíce se úspory dotkly pracovní doby v provozu, pak ostavování velkých lokomotiv (750, 754).
1.1. zanikl podnik České dráhy, s. o., a vznikly nástupnické podniky České dráhy a. s. a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
13.4. na chráněném železničním přejezdu v km 13,922 došlo ke střetu motorového vozu 810 092 – 7 (vlak č. 13918), s červeným vozem ZAZ 1102 Tavria.
14.06. je poprvé v Kroměříži vypraven zvláštní vlak k akci Pohádkový les v Divokách. Vlak je v řazení: M 131.101 (Hurvínek) + CDlm 4–9587 + BDlm + M 120.417 (Věžák).
v prosinci v Holešově na martinském přejezdu výměna VÚD za AŽD se závorami.
14.12. s novým JŘ přestaly na trati Kojetín – Valašské Meziříčí zastavovat všechny osobní vlaky ve Všetulích.
Na základě jednání ČD a obce Jankovice bylo rozhodnuto, že obec zřídí na vlastní náklady zastávku a ČD ji budou obsluhovat. Pomineme-li historické iniciativy ke zřízení zastávky od roku 1882 (kdy při rvním jednání obec zastávku, resp. stanici odmítla), pak hlavním impulsem k aktuálnímu jednání bylo dočasné uzavření silnice Dobrotice - Hlinsko pro rekonstrukci. Z původního návrhu provizorní zastávky se dospělo k zastávce definitivní. Obec vynaložila mimořádné úsilí k výstavbě zastávky, jak urputným vyjednáváním, tak hledáním finančních prostředků.

2004

Žst. Kroměříž nemá přednostu, ale dozorčího, je jím pan Augustýn Chadalík.

Proběhla kompletní obnova kolejového lože v traťovém úseku Zdounky – Zborovice v km 14,8 – 16,6. Staré kolejnice „Xa“ byly nahrazeny typem „S 49“z koridorů. Obnovu provedla firma Chládek a Tintěra.

8.7. Došlo k dopravní nehodě přejezdu v Olšině. Strojvedoucí Dalibor Šebestík, přijíždějící s vlakem č. 13917 od Kroměříže narazil do osobního vozu přijíždějícího od Olšiny. Řidič osobního vozidla Škoda Fabia společnosti Český Telecom, nedbal výstražného zabezpečovacího zařízení, které bylo v provozu. Po střetu s motorovým vozem 810 173-5 byl automobil odhozen do zářezu u přejezdu.
12.8. uveřejnil deník MF Dnes článek, ve kterém navrhuje kroměřížský stavební technik Vladimír Koutský zrušení tratě do Zborovic. Podle Koutského je železniční trať do Zborovic zbytečná a navíc stojí v cestě plánům na postavení druhého silničního mostu v Kroměříži, který by ulehčil přetížené dopravě. Lidé ve Zborovicích však na udržení železničního spojení trvají. "Spoje, které vozí lidi do práce a z práce, jsou dokonce přeplněné. Stejně tak potřebujeme spojení o víkendech například kvůli návštěvám kroměřížské nemocnice, autobusové spojení není rozhodně dostatečné," tvrdí starosta Zborovic Vítězslav Hanák. Starosta připouští, že někdy jezdí vlak takřka prázdný, zrušení trati by však podle něj nic nevyřešilo. Místo vlaků by musely jezdit autobusy.
31.10. v 0:00 byla dána do provozu na trati Kojetín – Valašské Meziříčí zastávka Jankovice. Slavnostní otevření proběhlo v 11 hodin. V 11:34 přijel parní vlak s lokomotivou 423.041, který dozbrojil z hasičského vozu vodu a odjel v 11:45. Do vlaku nastoupilo asi 200 (v Janovicích bydlí úředně 327 obyvatel) a vlak se vydal do Kroměříže a pak zpět do Valašského Meziříčí.
12.12. začíná platit nový jízdní řád. Od tohoto data jsou včechny vlaky do Zborovice vedeny pouze motorovým vozem. S příponým vozem se bylo možno setkat na odpoledním spoji v 14:50 z Kroměříže. Podíl na úbytku cestujících má zrušení provozu na výrobu mražených výrobků (zmrzliny) firma NANUK Zdounky a.s., který svůj provoz ukončila a stěhuje jej do Kunovic.

• S novým JŘ začaly také jezdit přímé vlaky z Hulína do Zlína a zpět. Začaly se zde točit i otrokovické motoráky.

2005

8.5. proběhly oslavy 110 let od zahájení provozu na železniční trati Kojetín – Tovačov. Vlak tvořila parní lokomotiva 464.202 a souprava Dd 6-4155 (služební vůz) + Be 2-0365 + Be 2-0368 + Ce 3-3402 + Ce 3-3799 + Ci 4-4694 + Ci 3-9425. Vlak vyjel po trase: Olomouc – Přerov – Chropyně – Kojetín – Tovačov – Kojetín – Kroměříž a zpět. V Kroměříži (11:43 – 12:45) došlo na otočení parní lokomotivy. Vzhledem k velkému počtu zájemců o parní jízdu byl navíc k zaveden mimořádný pár vlaků v trase Tovačov – Kojetín a zpět.
říjen začala rekonstrukce výpravní budovy stanice Kroměříž. Budova byla již v havarijním stavu, při rekonstrukci se zjistily zdevastované stropní trámy, které musely být vyměněny.
1.10. vyjel na trať Kojetín – Valašské Meziříčí parní vlak v čele s 464.202 + Ds + Btjo + BDs + 749… s DKV Olomouc. Akce se jela pod názvem „ Rozloučení s létem pod Hostýnem“ Pěkná akce s malou účastí vlivem nestálosti počasí.
30.12. zima nastoupila silným sněžením. Sjízdnost tratí v České republice se dařilo držet jen s největším vypětím. Vlaky nabíraly zpoždění až 60 minut.

2006

Leden přišly mrazy až – 20°C , místy i – 24°C. Mezi Kroměříží a Hulínem zamrzl vlak 3945 za jízdy. Podobných případů bylo více. K zastavení provozu na trati Kojetín – Valašské Meziříčí došlo ale až 9.3., kdy vlak 3908 v 11.25 zůstal asi 3 hodiny za Rajnochovicemi. Zpoždění se vyrovnala až v noci.
2.1. (12.37 hod) na trati Kroměříž - Zborovice na nechráněném přejezdu v km 1,585 (u Kauflandu) došlo ke střetu motorové drezíny (MUV 69.1 – 1189) s automobilem. Provoz přerušen do 13.30 hod, nehoda byla bez zranění. 
25.2. byla uzavřena výdejna jízdenek v žst. Zborovice.
březen – listopad město Kroměříž rozběhlo projekt informačních a komunikačních technologií. Cílem této akce bylo zvýšit dostupnost vysokorychlostního internetu a veřejně přístupných míst s připojením k internetu na celém území města Kroměříže. Do tohoto projektu se zapojily také České dráhy a.s., SDC Zlín. Ve vestibulu výpravní budovy byl umístěn informační kiosek s připojením k internetu. Kiosek je vybaven softwarem pro bezpečné surfování po vybraných a předem povolených internetových stránkách. Internetový kiosek zn. Metro je přístupný vždy v provozní době odbavovací haly. Kiosek umožňuje i neslyšícím a nedoslýchavým lidem získávat plnohodnotné informace o dopravě, akcích konaných v Kroměříži a využívat nové systémy integrované v rámci městských www stránek.
16.3. byla vyhlášena stávka strojvedoucích kvůli novele zákoníku práce, která omezuje vliv malých odborových organizací. Stávka trvala 30 minut, podstatný vliv na provoz neměla. V Kroměříži se stávkovalo jen symbolicky.
21.03. (9.15 hod) na trati Kroměříž - Zborovice na nechráněném železničním přejezdu v km 1,585 (u Kauflandu), se střetl motorový vůz 810 173-5 (vlak 13908/9) s osobním autem značky BMW. Řidič auta zemřel, jeho spolujezdkyně utrpěla lehlé zranění. Vlak po srážce vykolejil. Provoz na trati byl přerušen až 18.28. Čtyři cestující byli ve vlaku zraněni, tři z nich byli převezeni do nemocnice k podrobnějšímu vyšetření. Na železničním přejezdu označeném výstražnými kříži, řidič automobilu nereagoval na výstražné znamení strojvedoucího, který podle výpovědi, auto viděl včas. „Lékaři na místě bojovali o život řidiče, muž však v sanitce na místě nehody zemřel“ uvedl mluvčí zlínských hasičů Ivo Mitáček. Na místě zasahoval HZS Kroměříž, HZS ČD – Přerov a nehodový vlak ČD s vyprošťovacím jeřábem EDK 750 z DKV Ostrava. Škoda na vlaku dosáhla 500 tisíc korun, na autě 600 tisíc korun a 30 tisíc korun si vyžádaly opravy železničního svršku.
27.5. byl vypraven parní vlak na tradiční pohádkový les, v čele Matějem 433.002. V tento den na trati do Zborovic jezdila také motorová jednotka Regionova 814 003 + 914 003-9, která byla nasazena na pravidelných spojích. To vše k právě konanému 28. ročníku pohádkového lesa, konaného v lese Boří, v Divokách.
květen – červen proběhla rekonstrukce PZS v km 3,860 trati Kroměříž - Zborovice. Práce vykonala firma TOMI Remont.
srpen – listopad proběhla výluka na trati kroměříž - Zborovice. Při této výluce byl opraven železniční most přes řeku Moravu (km 1,020). Na mostě proběhla výměna mostnic, montáž koleje a výměna dřevěné podlahy lávky pro pěší firmou Carda – Muller. Provedla se také celková obnova protikorozní ochrana mostu i lávky pro pěší. Dodavatelem stavby byla f. Firesta – Fišer, tryskání a nástřik mostu provedla firma STAMAKOCEL z Brodku u Přerova.
28.9. v rámci Svatováclavských slavností České dráhy vypravily parní vlak na trase Olomouc – Přerov – Tovačov – Kojetín – Kroměříž – Zborovice a zpět v čele s lokomotivou 464.202 Rosnička, která se poprvé podívala i na zborovickou trať. Letos oslavila 50 let od svého vyrobení. Lokomotiva byla vyrobena v roce 1956 v závodě V. I. Lenina v Plzni a ve své době dosáhla konstrukční dokonalosti mezi parními lokomotivami.
28.10. T211.0689 + Blm jízda spolku Hrbatá Máňa Brno – Kroměříž a zpět.
24.11. byla slavnostně zkolaudována oprava výpravní budovy v Kroměříži. Rekonstrukce kolejiště žst. Kroměříž (ostrovní nástupiště, zabezpečovací zařízení) se odkládá pro nedostatek financí. Ve výpravní budově byly zrušeny byty, místo nich vznikly kanceláře a nocležna. Opouští se administrativní budova železniční stanice (dosud administrativa, hlavní pokladna, nocležny, útulek vlakových a posunových čet, sociální zázemí)
Dozorčí v Kroměříži Augustin Chadalík odešel na doprovodný sociální program do předčasného důchodu. Ve funkci jej nahradil Ing. Vaňourek, doposud sloužící v žst. Napajedla.

2007

3.2. (9.15 hod) došlo ve Zdounkách na přejezdu (asi km 12,438), ke střetu osobního vozidla s motorovým vozem řady 810, ve směru do Zborovic. Při zásahu asistoval HZS ČD – Přerov. Trať byla zprovozněna v 12.19.
6.2. došlo k dopravní nehodě v traťovém úseku Kroměříž – Postoupky (km 8,078). Na moravním mostě, u pálenice skočila žena pod projíždějící vlak 3935 z Kojetína do Bystřice pod Hostýnem. Po ohlášení události v 6.38 vyjeli k místu nehody hasiči z Kroměříže a hasiči ČD z Přerova. Trať byla sjízdná v 9.37.
• únor od nedopalku cigarety v odpadkovém koši, vyhořelo 1. patro administrativní budovy depa v Kroměříži. Depo poté převzalo prostory po železniční stanici v bývalé administrativní budově.
březen na začátku měsíce bylo zbouráno stavědlo č. 3 v Hulíně (na holešovském zhlaví).
9.3. v pátek došlo na přejezdu v km 8,436 (Chropyňská ul.) v Kroměříži ke smrtelnému zranění osoby projíždějícím motorovým vozem vlaku 13921 s pravidelným odjezdem z Kroměříže ve 20.00. Nehoda byla nahlášena ve 20.28. Při nehodě asistoval HZS ČD z Přerova. Zásah byl ukončen ve 23.31.
26.5. ČD vypravily parní vlak pro jízdu do pohádkového lesa. Vlak byl tažen parní lokomotivou 433.002.
04.6.–10.6. (7:40–23:59) a 11.06. (07:40–18:00) výluka na trati Kroměříž - Zborovice. Součástí výluky byla instalace zabezpečovacího zařízení na přejezdu km 1,585 u Kauflandu (firma TOMI Remont).
28.9. proběhla jízda parního vlaku na Svatováclavské hody do Tovačova, tentokrát společně s nově vzniklým občanským sdružením KMD. Vlak tvořila osvědčená 464.202 s 9 vozy typu Rybák a jedním služebním vozem. Konkrétně se jednalo o vozy Ce 3-3397 + Ci 4-4694 + Ce 3-3398 + Ce 3-3789 + Ce 3-3104 + Ce 3-4515 + Ce 3-3436 + Ce 3-5522 + Ce 3-3413. Trasa vlaku: Olomouc – Přerov – Kojetín – Tovačov – Kroměříž (10:35 – 12:35). Scénář se opakuje – otáčení lokomotivy v Kroměříži, dobírání vody atd.
22.10. (od 7:40)–23. 10. (do 20:00) probíhá opět nepřetržitá výluka na trati Kroměříž - Zborovice, v následujících dnech denní výluky: 24. a 25. 10.(od 7:40–20:00)
1.11. došlo k rekonstrukci železničního přejezdu v Kotojedech v km 2,606. Přejezd byl vybaven polovičními závorami.
15.11. byly rovněž stejným způsobem zabezpečeny přejezdy v km 0,990 a 1,050 u mostu přes řeku Moravu a v km 1,345. Firma TOMI Remont zajišťovala stavební část železničního svršku, spodku a přejezdové konstrukce. Zabezpečovací část a vyššího zhotovitele dělal Signalbau a.s.
1.12. dochází k vytvoření dceřiné společnosti ČD Cargo. Ta převzala třetinu lokomotiv a všechny nákladní vozy Českých drah. U ČD zanikly 3 jednotky DKV, a to: České Budějovice, Ostrava a Ústí nad Labem. V rámci této změny byly ze zaniklého DKV Ostrava do struktury DKV Olomouc začleněny provozní jednotky a provozní pracoviště Bohumín, Suchdol nad Odrou, Valašské Meziříčí, Studénka, Otrokovice, Kroměříž a Frýdek-Místek.
Stav k 1.12. 2007, PJ = provozní jednotka, PP = provozní pracoviště
PJ Bohumín (PP Český Těšín, PP Frýdek-Místek, PP Krnov, PP Opava, PP Osoblaha, PP Rýmařov, PP Studénka, PP Suchdol nad Odrou)
PJ Olomouc (PP Červenka, PP Hanušovice, PP Lipová Lázně, PP Olomouc, PP Prostějov, PP Přerov, PP Šumperk, PP Zábřeh na Moravě)
PJ Valašské Meziříčí (PP Kroměříž, PP Otrokovice, PP Vsetín)
1.–2.12. byla v Hulíně zbourána stavědla č. 1 a 4.
9.12. přišla změna jízdního řádu. Se změnou došly také nové spoje. Do Kroměříže začaly pravidelně jezdit nové motorové jednotky řady 814 REGIONOVA.

2008

26.–29.2. proběhlo bourání skladiště v Kroměříži. Do 10.3. probíhaly odklízecí práce sutin z demolice.
19.5. byla zahájena modernizace žst. Kroměříž.
07.6. opět po roce se vrací v čele parního vlaku do pohádkového lesa parní mašinka Matěj 433.002. Tento parní vlak vypravuje občasné sdružení Kroměřížská dráha ve spolupráci s ČD. Na 30. ročník pohádkového lesa jsou ve Zdounkách připraveny historické autobusy Škoda 706 RTO LUX, Škoda 706 RO a Karosa ŠD 2040 T. Při příležitosti 10. výročí zapsání města Kroměříže na mezinárodní seznam kulturního dědictví (UNESCO) bylo na nádraží sehráno předtavení fiktivního příjezdu arcivévody rakouského Františka Ferdinanda d´ Este a olomouckého arcibiskupa Dr. Theodora Kohna. Parní lokomotiva byla ve Zdounkách přemaskována do Rakousko-uherských barev, dostala staré číslo 279.002 a znak rakouských státních drah.
1.7. přešla činnost provozování dráhy na celostátních a regionálních drahách z ČD na SŽDC. Zároveň přechází k SŽDC asi 10 000 zaměstnanců a movitý i nemovitý majetek v hodnotě 12 miliard Kč.
28.9. proběhla poslední jízda s Rosničkou 464.202 na Svatováclavské hody. Vlak veden v klasické relaci Olomouc – Přerov – Kojetín – Tovačov – Kojetín – Kroměříž (10:25–12:37) a zpět. Soupravu tvořilo 8 vozů typu "rybák" včetně bufetového vozu. Pořadatelem akce byly České dráhy společně s KMD.
28.11. v pondělí usmrtil na železničním přejezdu mezi Kroměříží a Postoupkami osobní vlak 38 letou ženu.
14.12. byla předána do provozu nová zastávka Kroměříž - Oskol na trati Kroměříž - Zborovice, v km 1,617. Zastávka je postavena podle nejnovějších požadavků na železniční stavby. Je bezbariérově přístupná a s vodícími pruhy pro nevidomé, výška nástupiště 550 mm umožňuje úrovňový nástup do moderních nízkopodlažních vozidel a zjednoduší nastupování i do starších motorových vozů. Všechny vlaky zde zastavují na znamení. To znamená, že cestující na zastávce nebo ve vlaku musí na svůj úmysl nastoupit nebo vystoupit včas upozornit (ve vlaku obvykle stisknutím příslušného tlačítka, na zastávce pozvednutím ruky a viditelném postavení na nástupišti).
19.12. proběhlo slavnostní otevření zastávky Kroměříž – Oskol. Na zastávku finančně přispěly Kroměříž, Zdounky a Zborovice částkou 560 000Kč, zbytek ceny se čerpal z fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 4 540 000Kč.

2009

S novým JŘ došlo ke zrušení posledního spoje z Kroměříže do Zborovic. Poslední vlak tak odjíždí v 18.40. V rámci sjednocení pravidelnosti odjezdů odjíždějí vlaky do Zborovic v taktu po dvou hodinách.
9.2. v 13.12 hod došlo k dopravní nehodě mezi obcí Zdounky a Zborovice. Na železničním přejezdu (km 13,922) se srazil motorový vůz 810 173-5 (vlak 13913) s osobním automobilem MAZDA. Řidič se z auta dostal ven s rozbitou hlavou, následně byl ošetřen zdravotníky a odvezen do nemocnice. Na místě zasahovaly dvě jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže a Morkovic-Slížan, které posílila drážní jednotka z Přerova. Dopravní omezení trvalo do 17.19.
8.3. byl z žst. Kroměříž vypraven poslední vlak výpravčím s výpravkou. Posledním takto vypraveným vlakem byl vlak č. 3979 (Kojetín – Hulín), který vypravil Richard Smítal v 17:42 do Hulína. Další vlaky již jsou vypravovány postavením odjezdového (cestového) návěstidla pouze v součinnosti vlakové čety a strojvedoucího (podobně, jako do roku 1932). Prvním byl R 1444 (Ostrava – Brno),  do Zborovic pak vlak č. 13921.
24.3. došlo ke smrtelnému zranění osoby na trati Kroměříž – Postoupky. Osobní vlak 3925 projíždějící z Kojetína do Valašského Meziříčí srazil osobu přecházející koleje. HZS ČD Přerov ihned po ohlášení, v 19:49 vyjel na místo nehody. Následky srážky byly odstraněny ve 21:29.  
23.5. probíhá jízda „S pielstickem do pohádkového lesa“. Tuto jízdu pořádá KMD ve spolupráci s ČD. Muzejní stroj T466.0007 vyráží v odpoledních hodinách z Kroměříže do Kojetína. Odtud do Tovačova jako foto vlak Kroměřížské dráhy.
13.6. byla uzavřena čekárna a výdejna jízdenek ve stanici Zdounky.
13.7. v žst. Kroměříži skončila poslední služba na stavědle č.2. Posledním, obsluhujícím signalistou toho dne byl Pavel Mikulenka, který v 15 hodin zamknul stavědlo a odevzdal klíče do dopravy. Tím skončila éra stavědlových věží postavených v roce 1937, do kterých bylo zabezpečovací zařízení dáno teprve v roce 1965.
20.7. (od 10.00 – 13.00) je provedena v Kroměříži demolice stavědla č.1 (hulínské zhlaví).
27.7. (od 8.00 – 11.30) dochází také na demolici stavědla č. 2 (kojetínské hlaví).
13.8. dokončení revitalizace žst. Kroměříž. Na modernizaci nádraží se podíleli: Ministerstvo dopravy, SŽDC, Státní fond dopravní infrastruktury, ČD, TCHAS s.r.o., TOMI-REMONT a.s., SIGNALBAU a.s.

Srpen proběhla výměna dřevěných oken za plastová v zastávkách Jarohněvice, Šelešovice, Zdounky a Zborovice.
15.–16. 8. proběhly jízdy motorových vozů M131.101 a M120.417 na „Tovačovský portál“ Vlaky vyjely vždy ráno z žst. Kroměříž, kde se také na posledním spoji vraceli zpět. Celá akce proběhla pod vedením KMD.
26.8. (13.25) došlo na přejezdu P 7322 (PZS) v km 13,922, tj. úseku Zborovice zastávka – Zdounky, ke střetu osobního vlaku 13914 přijíždějícího od Zborovic, s osobním autem. Při střetu se srazil motorový vůz 810 055-4 s osobním vozem Audi A6. Provoz na trati byl přerušen. Následující spoj 13915/13916 byl nahrazen autobusovou dopravou. Místo nehody bylo zprovozněno v 16.37.
19.9. zavítal do Kroměříže parní vlak, který vyjel na akci 110 let OZVD. Vlak v čele s 433.002 jel po trase Valašské Meziříčí – Bystřice pod Hostýnem – Holešov – Hulín – Kroměříž – Hulín – Tlumačov – Otrokovice – Zlín. Po dobu zbrojení byl z rotundy vytažen pro prohlídku také motorový vůz M120.417.
20.9. (7.30) vyjely z Kroměříže do Vizovic motorové vozy M131.101 + M120.417. Ty na třech párech vlaků jezdily v úseku Otrokovice – Zlín – Vizovice.
24.9. došlo k slavnostnímu přestřižení pásky, udělala se tak oficiální tečka za modernizací železniční stanice Kroměříž. Cestující mohou využívat komfortní, bezpečné a bezbariérové nádraží s novým ostrovním nástupištěm, moderním informačním systémem a osvětlením. Modernizace samozřejmě zahrnovala také železniční technologie – sdělovací a zabezpečovací zařízení. Za nedostatek ekonstrukce je považováno zrušení tzv. Stratilovy koleje na kojetínském zhlaví.
3.10. (12.43) došlo k nouzovému přistání a havárii letadla v Kroměříži u vlečky sladovny. Pilot se svým strojem (Z-226 Trener OK-KNA), vytahoval kluzáky k letu z místního letiště. Když došlo k výpadku chodu jeho motoru, rozhodl se nouzově přistát na poli. Po přistání však nestačil dobrzdit a narazil do železničního náspu nedaleko sladoven. Při nárazu se letadlo otočilo a poškodilo na podvozku. Sám pilot vyvázl z nehody bez vážnějšího zranění. Na místě ho prohlédl lékař zdravotnické záchranné služby a následně byl pilot preventivně odvezen do nemocnice k vyšetření.

2010

9.1. (12.18) Jednotka drážních hasičů z Přerova vyjela na odstraňování spadlých stromů a větví na železnici u obce Zborovice. Téhož dne zasahovali hasiči z Kroměříže, také na trati Kroměříž – Kojetín, na přejezdu P7241. Tentokrát se jednalo o prořezávání svěšených větví nad kolejemi.
15.2. byla v žst. Kroměříži sražena osoba vlakem. Nehoda byla nahlášena v 13.22, v 15.03 bylo místo nehody uvolněno.
22.2. došlo v ranních hodinách na přejezdu v Kotojedech v 2,206km k proražení závor. Řidič osobního vozu Peugeot 309 dostal na namrzlé vozovce smyk a narazil do spouštějících závor. Ke střetu s vlakem naštěstí nedošlo.
13.5. byla po rekonstrukci slavnostně otevřena výpravní budova v Holešově.
21.5. přijíždí do Kroměříže muzejní T 466.0007 (735.007-7) se čtyřmi vozy Bmx a Bix pro jízdu do pohádkového lesa.
22.5. proběhla jízda parního vlaku do Pohádkového lesa. Akce byla pořádána KMD ve spolupráci s ČD. Pohádkový les byl kvůli
záplavám zrušen a odložen. Celá akce proběhla jako připomenutí výročí 130 let trati Hulín – Kroměříž. Parní vlak jel ve složení: 433.002+vozy Bmx a Bix. Dva páry vlaků: Zborovice–Tovačov. Druhý pár vlaku do Tovačova nedojel, skončil v Kojetíně, z důvodu lokálních záplav nad Kojetínem.
V žst. Kroměříž byly výstava železniční techniky SŽDC–SDC Zlín
- MVTV 2–061
- MUV 69.2–630
- MUV 69.2–464 (sněžná fréza a pluh)
- MUV 69.2–758
- T 466.0007 (majetek ČD - DHV), po výstavě odjela jako postrk parního vlaku do Valašského Meziříčí.
V tomto roce jsme si zároveň připomněli výročí 115 let od začátku provozu trati Kojetín– Tovačov. K tomuto výročí byla vydána pamětní turistická známka.
30.6. byla v žst. Zdounky pozastavena provozuschopnost vlečky Pila Lindner, a.s. vlečka Zdounky. V letech 1999-2010 vlečku provozovala společnost Olsped, s.r.o.
Tato vlečka nebyla oficiálně do dnešního dne úředně zrušena.
14.–15.8. proběhly zvláštní jízdy vlaků do Zborovic a Tovačova při příležitosti odloženého Pohádkového lesa (sobota), Tovačovského portálu a Kojetínských hodů (sobota i neděle). Po oba víkendové dny projelo celkem 40 vlaků. Na vozbě se střídaly motorový vůz 831.183 s přípojným vozem Bix a motorový vůz 851.005 s přípojným vozem Bmx.
Září byla v Holešově zbourána zděná část skladiště s přilehlou rampou. Dřevěná část zůstala (prý nejsou peníze na likvidaci střešní krytiny a azbestu).
9.10. proběhla ve Zborovicích demolice skladu paliva a WC.
17.10. vyráží na zborovickou trať speciálně objednaný vlak společnosti KŽC doprava s motorovým vozem M286.1008 (851.008-3). Jízda byla objednána německými fotografy po lokálních tratích na Moravě v termínu 16. – 18. 10.2010.
17.10. (19.10 hod.) přiváží KMD do Kroměříže M131.1463+Bdml 6–2123. Vlak přijíždí po trase Suchdol nad Odrou – Studénka – Veřovice – Valašské Meziříčí – Kroměříž. Hurvínek jezdil celý den na trati Suchdol nad Odrou – Vítkov – Budišov nad Budišovkou u připomenutí výročí 120 let od dostavby trati spolu s prototypem 810.002–6.
23.–24.10. proběhla akce s názvem „Výlov Hradeckého rybníka“ Na trase (Kroměříž) – Kojetín – Tovačov pořádá KMD jízdy historickým motorovým vozem M 131.1463+Bdml 6–2123.
15.11. (od 8.00)–19.11. (18.00) probíhá nepřetržitá výluka na trati Kroměříž - Zborovice.
Bylo sneseno nástupiště ve Skržicích, instalován přejezdník u zastávky Kroměžříž - Oskol a provedena údržba trati.
15.–16. 12. proběhla demolice kůlen ve Zdounkách a zděné čekárny ve Skržicích.

2011

6.3. vstoupila v platnost první změna jízdního řádu SŽDC pro rok 2010/2011. Pro cestující z Kroměříže a okolí tato změna nepřinesla žádné úpravy časové polohy nebo četnosti vlakových spojů, stala se, však významným mezníkem co se týče kultury cestování na trati mezi Kojetínem a Valašským Meziříčím. Uvedeným dnem totiž začaly na téměř polovině zdejších vlakových spojů jezdit nově rekonstruované přípojné vozy typu Bdtn. Velké čtyřnápravové vozy této řady se místo malých a svou nepohodlností proslulých „skleníků“ Btax v Kroměříži začaly nepravidelně objevovat už ve druhé polovině února. Od 6. března se však tyto vozy staly na zdejším nádraží i všech stanicích a zastávkách mezi Kojetínem, Valašským Meziříčím a Ostravou všední realitou.
24.3. proběhla v Kroměříži na radnici debata s občany ohledně budování obchvatu města. Místní občan Petr Komínek se stal hlavním iniciátorem petice, která hodlá radnici v Kroměříži přesvědčit o nevýhodnosti železniční dopravy do Zborovic a tím vybudování obchvatu na místě současného železničního mostu přes řeku Moravu.
1.4. začala na nádraží v Kroměříži opět fungovat půjčovna kol. České dráhy mají letos v provozu celkem 33 půjčoven po celé České republice. Ve Zlínském kraji 13. Kroměříž byla vybrána na základě jednání s městem a podporou cykloturistiky v regionu. Základní cena je 160kč. Slevy mají stálí zákazníci ČD. To je dokonce méně, než na informačním centru města Kroměříže, či Bystřici pod Hostýnem. Mezi další výhody patří bezplatná přeprava kola na tratích, které protínají Kroměříž. Zdarma lze také kolo uschovat v nádražních úschovnách. Pro zákazníky je nachystáno šest kol trekingových a horských. Kolo lze vrátit na jiné stanici, kde je automaticky vrácena i záloha.
2.5. proběhla v Kroměříži v Klubu Starý pivovar opět diskuze s občany na téma silniční obchvat města Kroměříže. Na setkání byl přizván i architekt Gabriel Kopáčik, zpracovatel změny č. 5 územního plánu města Kroměříže. Opět se diskuze stočila ke zrušení železniční trati do Zborovic, skrz kterou získal Petr Komínek, autor petice za zrušení tratě, již 2810 podpisů. Variantu zrušení tratě a vybudování obchvatu v místě současného náspu silně podporoval i místostarosta Kroměříže Miloš Malý, který naznačil v diskuzi, že bude – li možnost podpořit zrušení tratě, tak tuto variantu rád podpoří.
8.5. proběhlo připomenutí 30. výročí od zastavené osobní dopravy na trati Kojetín – Tovačov. Akci pořádala KMD. Po celý den projelo na trati 7 párů vlaků s  M152.0191. U posledního páru pak s přívěsným vozem 010. Tento vlak pak pokračoval do své cílové stanice v Kroměříži. Na akci byly k vidění čety v dobových uniformách a řada dobových transparentů a jiných artefaktů.
21.5. proběhla v Kroměříži výstava výročí 130 let trati Kroměříž – Zborovice. Akce proběhla v režii KMD. V čele dvou párů parních vlaků se objevila lokomotiva 433.002 s historickými vozy. Parní vlak zároveň zajistil návoz cestujících na tradiční jarní Pohádkový les u Divok. Při příležitosti zmíněného kulatého výročí trati také byla v prostorách kroměřížského depa otevřena výstava fotografií, která mapovala provoz železniční dopravy na zborovické trati od jejího zahájení až do dnešních dnů. Na výstavě byly ke zhlédnutí také části lokomotiv a různé další rekvizity, včetně funkčního telegrafu.
5. června vykolejil u Topolan na Vyškovsku nákladní vlak (13 z 25 prázdných vozů). Nikdo nebyl zraněn. Škody byly odhadnuty na 1,4 milionu korun. Příčinou bylo vybočení špatně upevněné koleje. Na uvolněné šrouby upozornila po nehodě Drážní inspekce. SŽDC ihned po této nehodě provedla kontrolu všech tratí. Do akce se zapojilo 400 zaměstnanců, kteří zkontrolovali 2 700km tratí. Nejhorší stav se zjistil na Jižní Moravě.
Nejhorší stavy povolených šroubů:
1. Lanžhot – státní hranice 70%
2. Brno – Přerov 65%
3. Kojetín – Valašské Meziříčí 55%
4. Česká Třebová – Bohumín 45%
5. Ústí nad Labem – Chomutov 30%
6. Uherský Brod – Újezdec u Luhačovic 30%
16.6. O půlnoci začala generální stávka dopravních odborářů s platností od 0.00–24.00. Zastavily vlaky a zčásti i městská doprava v Praze, Brně a dalších městech. Stávka byla zorganizována proti vládním reformám Nečasovy vlády. Původně ohlášený termín 13. 06. (od 3.00–16.00) byl označen ústavním soudem jako protiprávní.
11.7. střet motorového vozu 810 173-5 se stromem (km 6,0) na trati Kroměříž - Zborovice.
2.8. střet vlaku Mn 81130 (lok. 749 247-3) s osobním automobilem značky FIAT.
12.8. v pátek, cca 21.50 přijela do žst. Kroměříž historická souprava ve složení: M262.007+020+274.004 z Bratislavy a Vrútek po trase Trenčianska Teplá – Uherské Hradiště – Hulín.
13.–14.8. proběhly jízdy zvláštních vlaků na Tovačovský portál a Kojetínské hody, na trase Kroměříž – Kojetín – Tovačov. Akci pořádala KMD. Řazení vlaků bylo následující: M262.007 (Kredenc)+020(Bix)+M274.004 (Modrý šíp). Za sobotu a neděli bylo vypraveno celkem 30 spojů. Souprava se vrátila zpět na Slovensko po původní trase, v neděli opustila žst. Kroměříž po 18 hodině.
14.8. vypravily České dráhy zvláštní parní vlak k oslavám židovského města Holešov, v rámci Týdne židovské kultury (14. až 20. srpna). Parní vlak „Baltaci expres“ byl tažen parní lokomotivou 534.0432 (Kremák) a přijel i do Kroměříže.
Trasa vlaku: Olomouc hlavní nádraží (odj. 8.20 h) – Přerov (8.45– 9.00 h) – Hulín (9.25–9.30 h) – Holešov (9.40–11.30 h) – Bystřice pod Hostýnem (11.45–12.32 h) – Holešov (12.48–12.50 h) – Hulín (13.00–13.02 h) – Kroměříž (13.15–14.12 h) – Hulín – (14.21–14.23 h) – Holešov (14.35–16.21 h) – Hulín (16.32–16.36 h) – Přerov (16.56–16.58 h) – Olomouc hl. n. (příj. 17.22 h)
1.9. ČD zavedly na 18 vytipovaných tratích akční slevu v podobě 25% a 50% slevy na jízdném. Platnost akce 1. září do odvolání. Na seznam se dostala i železniční trať do Zborovic.
1.9. přechází z Českých drah do SŽDC cca 9214 pracovníků zajišťujících provozování dráhy, například výpravčí, hláskaři, signalisté či závoráři.
3.10. při pravidelné kontrole trati pracovník SŽDC pan Vladimír Koláček (pochůzkář) zjistil, že na trati Kroměříž – Zborovice došlo v km 9,650 – 9,750 k odcizení 180 vrtulí a 40 ks svěrkových šroubů. Oprava byla provedena 7. 10.2011.
10.10. došlo opět ke krádeži, tentokrát v km 8,5 – 8,9 (Šelešovice – Skržice) vytaženo 20 vrtulí a km 9,770 – 10,0 (Skržice – Zdounky), bylo odcizeno 650 vrtulí, tj. cca 217 kg (3ks vrtulí – 1kg). Chybějící vrtule doplněny 25. 10.2011.
Při obou krádežích na trati vznikla SŽDC škoda ve výši 20 000 Kč.

říjen - začátek listopadu - oprava lichých manipulačních kolejí a výhybek v Bystřici p. H., oprava nástupiště u 2. koleje (dosypání), výstavba nových autobusových zastávek před staniční budovou.

• 19.-24.11. v Dobroticích postaveno nové nástupiště. Dosavadní s pevnou hranou Tischer (z 80. let) bylo zkráceno na část od přejezdu k Bystřici, zbytek zrušen.

2012

1.1. Došlo ke spojení SDC Zlín a SDC Olomouc, nově vzniklá organizace nese název SDC Střední Morava.
21.2. Nahlásil policistům v Morkovicích pracovník SŽDC Ladislav Koláček krádež šroubů. Prozatím neznámý pachatel během uplynulého týdne odmontoval na železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi více jak 220 železných šroubů, které uchycují kolejnici k pražci. Krádež naštěstí neohrozila dopravu v tomto úseku a nevzniklo ani nebezpečí železniční nehody. Zloděj ukradl šrouby pouze z každého druhého pražce. Provoz na trati tak nebyl nijak omezen. Předběžná škoda, kterou zloděj tímto jednáním způsobil, byla odhadnuta na bezmála 10 000 korun. Za trestný čin krádež mu hrozí až dva roky vězení.
12.3. se začaly v žst. Kroměříž prodávat jízdenky z termocitlivého papíru. Nový druh jízdenek nahrazuje klasické jízdenky, tištěné na papíru. Jízdenky se vydávají ve vnitrostátní pokladně.
16.5. začala demolice výsypek na uhlí v žst. Kroměříž. Uhelné sklady zde ukončily svůj provoz.

• 16.5nehoda tří nákladních vozů v Kojetíně při posunu přes výhybku č. 20.
Nehoda se stala příčinou jednání a následné rekonstrukce kolejí k rekonstrukci výhybek č. 21, 22, 23 a/b na podzim roku 2013 a
rekonstrukci částí kolejí č. 9 a 7 směrem k Němčicím.
19.5. Jízda parního vlaku do pohádkového lesa v čele s Velkým Býčkem 423.041 z Bohumína. V úseku Valašské Meziříčí – Kroměříž na postrku s T 466.0007. Pohádkový les navštívilo 2500 lidí. První pár vlaku dojel do Zborovic s lokomotivou T 466.0007. Parní lokomotiva po ztrátě ojničního klínu byla odstavena na vlečce NANOSu Kotojedy. Při zpáteční cestě vlaku do Kroměříže byla závada odstraněna a parní babička byla zařazena zpět do soupravy.
6.6. dojel po trase Brno-Královo Pole – Brno-Židenice – Kroměříž zvláštní vlak, s dětmi s dětských domovů a mentálně postiženými dětmi v řazení 475.101+ 8 x Rybak + Ds952 + T 478.1001. Po dojezdu do Kroměříže (12:47), jela 475.101 sólo na otočení přes Hulín do Přerova. V 15:00 se vlak vydal zpět do Brna Králova pole.
20.–26.6. Proběhla výstavba nového nástupiště zastávky Bezměrov. Ta byla vybudována na opačné straně stávající zastávky, blíže k obci. 
19.7. Byla dána do provozu nová zastávka Bezměrov.
11.8.–12.8. Jízda na Tovačovský portál a Kojetínské hody T466.0007 + 3x Ci + Daa-k.
15.9. Přijel do Kroměříže zvláštní vlak společnosti EON v řazení: T478.1001+ 8 vozů (Btk+4Ba+Da). Trasa vlaku: Brno hl. n. (08:02) – Vyškov na Moravě (09:19) – Kroměříž (09:53 – 16:00) – Vyškov na Moravě (16:44) – Brno hl. n. (17:28).
2.10. Přijela do Kroměříže nová motorová jednotka Regio Shark (844 003-3). Ta vyjela pro starosty a VIP hosty na okružní jízdu po trase: Valašské Meziříčí (07:45) – Kroměříž (8:53 – 09:00) – Zlín střed (09:35 – 09:40) – Uherský Brod (11:07 – 12:32) – Hulín (13:42 – 13:47) – Valašské Meziříčí (14:54). V Kroměříži přistoupil také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
6.10. Proběhl den Zlínského kraje. Ten si připomněl 12 let od svého vzniku. Při této oslavě vyjel parní vlak (433.002 + 6 vozů RYBAK + Daa-k) po trase: Valašské Meziříčí (07:25) – Hulín (09:12) – Zlín střed (09:50 – 12:43) – Bylnice (16:32) – Horní Lideč (17:15) – Valašské Meziříčí (18:15). V opačném směru vyjela moderní jednotka Regio Shark (844 003-3). Ta měla navíc dvojitý obrat Zlín střed – Vizovice. Pro cestující parního vlaku, bylo přichystáno symbolické jízdné ve výši 40/20 Kč. V motorové jednotce bylo jízdné zdarma.
09.12. vchází v platnost nový jízdní řád. Na trati Kojetín – Valašské Meziříčí se dostává do pravidelného provozu jednotka Regio Shark (844 003-3). Na trati Břeclav - Přerov - Bohumín zaveden pravostranný provoz.

2013

leden byla v žst. Zdounky a žst. Zborovice instalována nová plechová lavečka pro cestující.
2.1. uvíznul kamion na přejezdu mezi Zdounkami a Zborovicemi (km 13,922). Kamion, který uvíznul v kopci ve směru do Zdounek, se snažil vycouvat. Vlivem náledí sjel z kopce do příkopu, čímž zablokoval železniční přejezd. MOs vlak 13908 směřující ze Zborovic do Kroměříže, nabral zpoždění cca 75 minut. Provoz na trati byl obnoven okolo 10.40. Událost obešla a vyřešila bez přítomnosti policistů. Poté co byla silnice chemicky ošetřena, pokračoval kamion dále v jízdě.
14.–17.1. bylo pokáceno 93 topolů v km 4,0 – 4,315 (Kotojedy – Jarohněvice). Práce provedla firma Smolka přes firmu Hroší stavby Morava. V budoucnu by mělo proběhnout další kácení ještě v 3,2 – 3,4km a na trati Kroměříž – Kojetín (173 stromů mezi Bezměrovem a Postoupkami).

Březen byla zahájena demolice strážního domku č. 28 v Loukově. Po stržení střechy byly práce zastaveny, protože zabezpečení přilehlého přejezdu je napájeno z tohoto domku.
13.4. proběhly oslavy výročí 130 let železničního provozu na trati Hulín – Bystřice pod Hostýnem a 125 let Moravskoslezské dráhy měst Kojetín – Bialsko-Biala. Centrem oslav se stala železniční stanice Kroměříž. Pro návštěvníky byla přichystána výstava lokomotiv, výstava relikvií, dobových dokumentů a fotografií. Celá akce byla zpestřena o doprovodný program v podobě jízdy historického autobusu Karosa ŠL11, dechový orchestr ZUŠ Kroměříž, mažoretky a prodej pohlednic a upomínkových předmětů. Během dne se na výstavě kolejových vozidel návštěvníkům představily tyto stroje: 731 028-9, 754 080-0, 749 257-2, 110 045-2, 140 085-2, 735 007-7, MVTV2.2 001, 814 029-5, 810 519-9, 704 545-3, 702 518-2, KSF 70.1. V provozu se pak představily: 433.002 + M131.1463+Bdlm
15.4. došlo v Bystřici pod Hostýnem ke střetu motorové jednotky Regionova 814 077-4 + 914 077-3 (Os 3910) s nákladním vozem MAN. Při střetu byly lehce zraněny dvě ženy a řidič nákladního vozu. Všichni byli převezeni do nemocnice. Doprava na silnici v úseku nebyla omezena, provoz na železniční trati však byl během vyšetřování přerušen. Náhradní přepravu zajišťovaly autobusy. „Škoda byla na místě nehody odhadnuta na 1 220 000 korun. Provoz na trati byl obnoven v 17.23," upřesnil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.
18.5. Jízda do Pohádkového lesa 851 028-1+050+050 (3 spoje). Na pravidelných spojích celý den 814 118-6 (6 spojů).
23.5. Regionova na Zborovičce na spojích 13901 – 13906 + 13909 – 13910 přeprava 60 dětí ze školky Zdounky.
28.5. zavítal do Kroměříže kinematovlak, který vyrazil z Mladé Boleslavi 15. 05. přes Kutná Hora Město – Čáslav – Poděbrady – Kolín – Světlá nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Brno hlavní nádraží – Kroměříž – Zlín střed – Otrokovice 30. 05.2013. Kinematovlak se skládá z kinovozu, bývalého zavazadlového vozu upraveného na pojízdný kinosál, který je vybaven promítací technikou včetně zvuku 5+1. Sedadla jsou stupňovitě uspořádána jako v klasickém kině, sál je samozřejmě zatemněný, klimatizovaný a jeho kapacita je 36 míst. Vlak ještě doplňuje výstavní vůz, ve kterém si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu se železniční tématikou.
26.6. skončila generální oprava motorového vozu 810 002-6. Motorový vůz se stal historickým muzejním vozidlem DKV Olomouc/PP Valašské Meziříčí. Postupem času by měl přejít pod DHV Lužná u Rakovníka deponovaným ve Valašském Meziříčí. Vůz po opravě v DPOV PSO Veselí nad Moravou získal svůj veletržní nátěr. Od 28. 6. je v rámci zkoušek nasazen v pracovní dny na trati Kojetín – Valašské Meziříčí na spojích č. 3902 / 3961 / 3977 / 3976 / 3913.
1.7. začali všichni výpravčí zaměstnaní u Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) znovu nosit červené čepice. Dosud výpravčí, kteří nevypravovali vlaky výpravkou, nosili čepice modré.
7.7. přijel do Kroměříže zvláštní vlak s turisty z Anglie. Po celý víkend (6. – 7.7.2013) jezdili se svým vlakem po Moravě. V neděli zavítal zvláštní vlak i na trať do Zborovic. Rychlík s označením R 13901 + R 13902 a řazení T478.1002 + 2xB+1BDs+1xB vyjel z Kroměříže do Zborovic v 19.40. Zpět se vrátil v 20.59. Dále pokračoval v 21.01 do Kojetína a Brna.
8.7. bylo odcizeno na zborovické trati mezi Šelešovicemi a Skržicemi 8,83 – 8,905km 206 vrtulí. Odcizené šrouby byly doplněny zpět na své místo 19.7.2013.
16.8. přijel do Kroměříže zvláštní vlak po trase Pardubice – Česká Třebová – Chornice – Kojetín – Kroměříž tažený muzejní T478.1010 + 3 Bt (pro vojenskou přepravu), následující den souprava jezdila v rámci Kojetínských hodů a Tovačovského portálu do Tovačova. Akci pořádaly ČD a KMD.

• 22.8. v Holešově byl přejezd v km 23,310 (u Uhlířů) změněn na přechod pro chodce, bylo zrušeno zebezpečení AŽD 71, přechod je zabezpečen pouze výstražnými kříži.

28.9. Svatováclavská jízda Kojetín – Tovačov 314.303 + 3x Ci + hytlák

Říjen - listopad v Kojetíně oprava koleje č. 3, výhybek 21 – 23 a částí kolejí 7 a 9 na němčickém zhlaví.

19.–20. 10. Výlov Hradeckého rybníka (Kojetín – Tovačov) 850 044-9 + 2x Bix (020+020) + T444.1516 – vystavená.
28.11. proběhla ve Zlíně tisková konference ČD, na které byly představeny novinky v dopravě. Mezi novinkami byla představena koncepce kraje. Nasazení motorových vozů řady 810 v nátěru „NAJBRT“, které prošly a projdou dodatečnou modernizací. Motorové vozy na zborovické trati budou osazeny novým automatem pro odbavení cestujících.
15. 12. vešel v platnost nový jízdní řád. S novým grafikonem se dostaly do oběhu na zborovické trati i „najbrtové“ motorové vozy 810 015-8, 810 373-1, 810 394-7, 810 519-9. Ty motory v oběhu doplnily stálice 810 173-5 a 810 191-7 (záložní v Kroměříži). Do pravidelného provozu na trati Kojetín - Rožnov p. R. a Hulín - Vizovice bylo nasazeno 6 motorových vozů RegioShark 844.
2.–6.12. došlo v žst. Kroměříž ke zrušení kusé koleje č. 11 stavební délky 230m. Práce na demontáži kolejové pole provedla firma TOMI-Remont z Prostějova (na základě výběrového řízení SŽDC). Po stavebních pracích zůstala zachována délka 25 se zarážedlem.

2014

12.4. proběhla oslava 130 let trati Hranice na Moravě – Vsetín. Zvláštní vlak (Os 31004) v čele s brněnskou šlechtičnou 475.101 byl na zpáteční cestě ze Vsetína trasován přes Kroměříž do Kojetína. Dále pak pokračoval do Brna jako soupravou vlak.

27.4. došlo v žst. Kroměříži k technické závadě na potrubí rozvodu vody. Ta zaplavila sklepení pod celou nádražní budovou. V 07.30 hodin byla na místo vyslána jednotka profesionálních hasičů stanice Kroměříž. Okamžitě po příjezdu začali hasiči s odčerpáváním vody pomocí plovoucích čerpadel. Vzhledem k rozsahu zaplavení si velitel zásahu vyžádal dovoz dalších čerpadel. Ve spolupráci s havarijní službou byl odstaven přívod vody do objektu. Samotné odčerpání vody silně podmáčené budovy zabralo hasičům asi tři hodiny. Po půl jedenácté bylo místo zásahu předáno zástupcům majitele.

10. - 16.4. byl zbourán obytný drážní domek v Osíčku (vedle výpravní budovy směrem ke Kunovicím.

2.5. Už podruhé během necelých dvou týdnů museli kroměřížští policisté zasahovat u sebevraha (53), opět se chystal ukončit život skokem ze stožáru na vlakovém nádraží v Kroměříži. Muž vylezl na stožár s osvětlením a odmítal slézt dolů. Ve výšce zhruba patnácti metrů vyhrožoval, že skočí dolů. O svém úmyslu nejprve informoval městské strážníky, kterým zavolal na linku 156 a sdělil jim, že pokud uvidí policisty v uniformě, skočí ihned. Na místo proto vyrazili kriminalisté v civilu. Za necelou hodinu se jim podařilo muže přesvědčit, aby od svého úmyslu upustil a ze stožáru slezl. Nadýchal přes dvě promile alkoholu. Protože hrozilo, že by mohl své jednání opakovat, byl umístěn na záchytku. "S tímto mužem jsme se však nesetkali poprvé. Už předminulou sobotu ve stejný čas a na stejném místě taktéž vyhrožoval skokem ze stožáru. Tímto způsobem chtěl řešit svou tíživou situaci. Až přivolaný policejní vyjednavač, který za ním vylezl do výšky zhruba 25 metrů, ho přesvědčil, aby nebezpečného chování zanechal," dodala Kyšnerová.

3.5. Kroměřížská dráha otevírá v žst. Kroměříž malé železniční muzeum. Muzeum se nachází v přízemí administrativní budovy ve dvou místnostech. Samotnému otevření předcházela historické scénka doplněná o slavnostní salvu ostrostřelců z Kroměříže. Následně bylo vypraveno 5 spojů historického autobusu Škoda ŠL11 po linkách MHD Kroměříž. Dva spoje zajížděly také k větrnému mlýnu do Velkých Těšan. Muzeum v první den navštívilo více jak 300 lidí.

16.5. skončila v žst. Kojetín jedna etapa výluky, při níž došlo k opravě železničního svršku některých kolejí, nástupišť u první a druhé koleje, přechodů pro cestující a k opravě osvětlení stanice. Náklady na opravu jsou ve výši 5,7 milionů korun.

Srpen byla dána nová střešní krytina výpravní budovy v Kunovicích - Loučce.

Srpen v Kojetíně opravena kolej č. 5 a u ní nahrazeno sypané nástupiště pevnou hranou z tvárnic Tischer. Uvedené opravy jsou první významnou modernizací od elektrifikace trati, protože všechny pokusy o humanizaci této trati dosud narážely na odmítavý postoj správce vzhledem k očekávané stavbě rychlodráhy Ostrava – Brno. Změna postoje se projevila výše uvedenými změnami i na trati Kojetín – Valašské Meziříčí, kde se dosud naráželo na argument o očekávané elektrizaci trati.

Litopad zbourán strážní domek č. 28 v Loukově. Domek byl déle než rok bez střechy, protože po zahájení demolice v roce 2013 se zjistilo, že zabezpečení přilehlého přejezdu (AŽD 71) je napájeno z tohoto domku.

Litopad bylo opraveno dosavadní sypané nástupiště v Hlinsku. Od výhybky směrem k přejezdu byla postavena pevná hrana Tischer v délce asi 50 m. Zbytek nástupiště zůstal stávající.

Prosinec se v Kojetíně dokončují stavební práce na novém nástupišti mezi 4. a 6. kolejí na přerovské straně budovy, jsou  dokončena panelová úrovňová nástupiště u 1., 2. a 3. koleje.

2015

30.1. došlo u Osíčka k uváznutí vlaku č. 3902 na trati. Motorová jednotka Regionova uvázla ve sněhové návěji v traťovém úseku Rajnochovice - Osíčko. Na pomoc museli přijít lopaty a valašsko-meziříčský buchar 742 046-6 (strojvedoucí Marek Serban).
Zdroj: Marek Serban


3.2. Kojetín – K tragické události došlo ve středu po šesté hodině ráno na vlakovém nádraží v Kojetíně. Rychlík, jedoucí z Brna do Bohumína, který právě přijížděl na nástupiště, srazil za dosud nevyjasněných okolností dvaatřicetiletého muže. Ten spadl do kolejiště a utrpěl zranění, jimž na místě podlehl.
Zdroj: Přerovský deník

20.2. Vydal Drážní úřad rozhodnutí o zrušení vlečky v Kotojedech do firmy K a O. Majitel vlečky Moravská kapitálová společnost (firma K a O do roku 1995, Valašská kapitálová do 2000). Tato firma využívala cca do roku 2003 vlečku pro převoz štěrku a strusky z ostravských hutí pro výrobu betonů.
Následně došlo k snesení části nevyužívané dráhy vlečky, kterou využívá firma NAVOS, a.s. Stavba zahrnovala likvidaci části vlečkových kolejí v rozsahu cca 460 metrů (kol. č. 1 a 2) včetně zarážedel, elektrických vrátků a stožárů svítidel.
Zdroj: Ing. Bohumil Šponar – SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc

•  Březen proběhly opravy přechodů přes koleje v Holešově, Osíčku, Kunovicích-Loučce a Bystřici pod Hostýnem (zde duben). Namísto dřevěných či betonových byly dány nové s gumovým povrchem, současně byly vydlážděny navazující příchody (kolmé ke koleji). Ostatní plochy zůstaly původní (šotolina).
•  V březnu zbouráno skladiště zboží v Brankách, které už několik let chátralo, více jak rok mělo prolomenou střechu.
•  V Holešově se během března vybudovalo nové oplocení okolo pozemku traťového okrsku, následně proběhla (až do r. 2016) kompletní rekonstrukce traťmistrovského domku, zateplení, výměna oken, nová střecha.
Březen – květen - trhání vlečkových kolejí ve Všetulích (od nákladiště k přejezdu u cukrovaru) i do Sfinxu (4. května), na přejezdu u Sfinxu dáno PZZ AŽD se závorami.
Zdroj: Martin Šůstal

30. 4. skončila služba staničních dělníků (úschovna, přeprava zavazadel, ... ) v Kroměříži. Část jejich práce převzaly pokladní.
Zdroj: Zdeněk Klíč

•  23. 5. Jízda parního vlaku na pohádkový les + 130 let setkání vladařů v Kroměříži. Na trať vyjely 4 páry vlaků
•  2x 464.202+Da-k+Ci3+Ce3+Ci4+Blm+M131.1443
•  2x M131.1443+ Blm
Zdroj: České dráhy, a.s.

9.6. střet osobního vlaku (MOs 3908 Valašské Meziříčí – Kojetín) s autem mezi Dobroticemi a Holešovem. Při srážce se střetl řídící vůz 914 003-9 jednotky Regionova s nákladním autem převážejícím cihly z cihelny. Řídící vůz skončil mimo koleje na náspu za přejezdem. Ve vlaku cestovalo 21 lidí. Při hrozivě vyhlížející nehodě byli lehce zranění tři lidé. Podle Drážní inspekce je škoda odhadnuta na 6 milionů korun na vlaku, 600 tisíc na automobilu a 60 tisíc korun na trati. Motorová jednotka byla po skončení vyšetřování převezena do firmy PARS Šumpoerk a v roce 2016 opravena.
Zdroj: Idnes.cz, M. Šůstal


Červenec - zvýšena traťová rychlost v úseku Holešov – Hulín ze 70 na 80 km/h. V Holešově dány elektromotorické přestavníky na výhybky směrem na 1., 2., 3. kolej, zrušeno obsazení výhybkářských stanovišť.
Zdroj: Martin Šůstal

1.10. skončil v Kroměříži provoz nákladní pokladny společnosti ČD – Cargo
Zdroj: Jiří Hlaváč

17. – 18. 10. proběhly jízdy zvláštních vlaků na akci „Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově“
Zdroj: Kroměřížská dráha z.s.

•  6. 10. (07:30) – 29. 10.2015 (14:40) proběhla výluka na trati Kroměříž – Zborovice.
Rekonstrukce byla zaměřena především na železniční přejezdy. Kompletní modernizací prošly následující přejezdy:
•  Šelešovice – Zdounky km 9,411 (P7317)
•  Zdounky – Zborovice zastávka km 13,922(P7322), 14,492(P7323), 15;643 (P7325)
•  Zborovice zastávka – Zborovice km 16;158 (P7326), 16;470 (P7327), 16,583 (7328)
Kromě nového zabezpečovacího zařízení typu PZZ-RE s počítačem náprav Frauscher, byly instalovány také závory a přejezdníky. Doposud byly přejezdy zajištěny pouze výstražnými kříži nebo zabezpečovacím zařízením typu VÚD km 9,411 (P7317) a km 13,922 (P7322). Při výluce byl zrušen přejezd mezi poli v km 14,660.

Zdounky ve stanici byla zrušena výměna č. 9 a nahrazena kolejovým polem. Dále doplněny odtlačné výměnové zámky a upraven způsob zamykání.  Instalován byl také přejezdník OX1242.
Zborovice doplněno na výhybkách č. 4 a 5 o kontrolní výměnové zámky, instalován přejezdník OX1659. Zřízen byl nový domek pro obsluhu s novou kolejovou deskou. KD obsahuje zjednodušenou kontrolu přejezdů v km 16,583 (P7328) a km 16,470 (P7327).

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 123 731 896 Kč
Schválený příspěvek EU: 79 993 800 Kč
Zdroj: SŽDC, Stanislav Plachý

19.10. započaly práce na trhání výměny č. 9 ve stanici Zdounky. Výhybka ústila do firmy ELEKTRO Spálovský, kde byla vlečka již v minulosti vytrhána.
Zdroj: SŽDC, Stanislav Plachý
 
 • Prosinec - v Holešově instalováno nové PZZ u St 1, typ AŽD, doplněné závorami.
Zdroj: Martin Šůstal

13.12. proběhla změna grafikonu. S touto změnou byla v Kroměříži zrušena funkce vedoucí posunu u ČD. Funkce dozorce depa zůstala nezměněna – Zdeněk Klíč.
Zdroj: Zdeněk Klíč

27.12. I. ročník výšlapu KMD na rozhlednu Zdenička s motorovým vozem M131.1454+Blm na trati Kroměříž – Zborovice. Akce výletu na rozhlednu Zdenička nad Těšánkami a po stopách cukrovarnické železnice ve Zborovicích (99let). Další dva páry vlaků sólo M131.1454 na koncert vánoční Zdounečanky do Šelešovic.
Zdroj: Kroměřížská dráha, z.s.
Článek: Vlaky.net

2016

1.1. konec zkušebního provozu nového zabezpečovacího zařízení v traťovém úseku Zdounky – Zborovice. Zrušeny omezení rychlosti na přejezdech 16;470 (P7327), 16,583 (7328), (20km/h). Plná traťová rychlost 40km/h.
Zdroj: Josef Folta (SŽDC)


13. 1. započalo v odpoledních hodinách bourání staniční budovy v Kotojedech (č. p. 590). V sobotu 16. 01. firma pana Luboše Janka (Kráčivé bagry) své dílo dokonala.
Zdroj: Michal Boček (smlouva SŽDC Oblastní ředitelství Olomouc – T Rail a. s.)

2.4. jízda zvláštního vlaku M131.1454 Kroměřížské dráhy na "Zdouneckou Beatlemanii" Valašské Meziříčí - Kroměříž - Zborovice - Zdounky a zpět Zdounky - Zborovice - Kroměříž.
Zdroj: Kroměřížská dráha
Článek: Vlaky.net

21.5. Pohádkový les Zdounky - Divoky (Boří les). Jízdy zvláštních vlaků na trati Kroměříž - Zborovice. České dráhy vypravily na tuto akci parní lokomotivu přezdívanou "Valašský Kocúr". Ve spolupráci s KMD byl posilově do soupravy řazen také motorový vůz Kroměřížské dráhy M131.1454 s vozem Blm. Železniční trať z Kroměříže do Zborovic si připomněla také své půlkulaté výročí 135 let.
•  2 x 314.303 + 3xCi + M131.1454+Blm
•  2 x M131.1454 + Blm
Zdroj: České dráhy, Stanislav Plachý
Článek: Vlaky.net

28. - 29.5. Odemykání lokálky Kojetín - Tovačov. Jízdy motorových vlaků Kroměříž - Kojetín - Tovačov s motorovým vozem M131.1454+Blm. V sobotu v prostorách kulturního domu v Tovačově výstava modelářů.
Zdroj: Kroměřížská dráha, z.s.

25.6. Jízdy zvláštních motorových vlaků k výročí 140 let SDH Zdounky.
Zdroj: SHD Zdounky, Stanislav Plachý

16.7. ve stanici Kroměříž proběhla oslava 40 let od příchodu motorových vozů řady M152.0 do Kroměříže. Akce byla spojena s oslavami 40 let dechové kapely Zdounečanka, která slavila ve Zdounkách v prostorách TJ Zdounky a večer v domu kultury. V Kroměříži proběhlo v 10 hodin defilé vozidel. Na akci se veřejnosti představily tyto vozidla: 810 519-9, 814 062-6, MVTV2-061, 810 191-7, 710 090-2, M131.1454. Akce pro veřejnost proběhla ve spolupráci ČD a Kroměřížské dráhy.
Zdroj: Kroměřížská dráha, z.s., České dráhy, a.s.

13. - 14.8. Tovačovský portál Kojetínské hody 2016. České dráhy ve spolupráci s KMD vypravují motorové vlaky do Tovačova v řazení M262.018+Blm+Blm.
Zdroj: Kroměřížská dráha, z.s.

Září - říjen postavena nová vjezdová návěstidla a předvěsti do Holešova kvůli zajištění předepsané zábrzdné vzdálenosti, která zde nebyla dodržena od rekonstrukce stanice v roce 1982 (ale nebyla návěstěna). Na odjezdová návěstidla byly dány indikátory pro označení odjezdové koleje. Tyto zde byly již od r. 1982, používaly se asi do r. 1989, poté byly odpojeny. Původní indikátory byly velikosti návěstní svítilny AŽD, nové jsou pod návěstním štítem, ledkové.

Polohy návěstidel

Staré:

PřS

22,496

 

S

23,495

 

L

24,503

 

PřL

25,203

Nové:

 

dtto

 

 

23,340

 

 

24,640

 

 

25,340


Od září do prosince proběhla ve Valašském Meziříčí velká rekonstrukce kolejiště, především sudých manipulačních kolejí, v zásadě jde o GO, kromě zrušení mateční koleje z 8. do 12. koleje, 10. a 12. kolej ukončeny u dopravní kanceláře zarážedlem.
Zrušena výhybka vlečky bývalé ZZN (Výkup = Hospodářské družstvo) a vytržena její odbočná výhybka. Kolej do remízy TO zachována.
Zdroj: Martin Šůstal

3.9. - 07.10. Výluka na traťovém úseku Hulín - Kroměříž.
Důvod výluky: oprava cihlového mostu v 16,0km.
Zdroj: SŽDC

1.10. Moravská železniční společnost vypravila spolu s rádiem Kroměříž burčákový expres po trase Kroměříž (7:55) - Brno - Mikulov (12:55) v řazení Hektor T435.0039 + Bmx+Blm (vůz KMD).
Zdroj: Moravská železniční, s.r.o.,  Aleš Krška

1.10. Jízda parního vlaku Zlínského kraje po trase: Vlašské Meziříčí - Hulín - Zlín - Vizovice a zpět s lokomotivou 433.002 (Matěj). Původně měl vlak zajet také do Kroměříže, z důvodu opravy mostu mezi Hulínem a Kroměříží byl vlak do Kroměříže odřeknut.
Zdroj: České dráhy, Martin Šůstal

22. - 23. 10. Výlov Hradeckého rybníky v Tovačově. Na akci se představily: T444.1516 + 3x Blm + M131.1454 + (748 538-6,LDH 125-038). Ranní vlak a zpět poslední večerní byl veden motorovým vozem M131.1454+Blm v trase Kroměříž - Tovačov.
Zdroj: Kroměřížská dráha
Článek: Dvě stříbrné linky

Prosinec – v Loukově v prosinci zahájena rekonstrukce budovy zastávky, zbourána západní část (schodiště do suterénu, čekárna), zachována zůstala jen služební místnost, místo čekárny se má vybudovat turistické informační centrum.
• V zastávce Police u VM v prosinci zřízen nový přístřešek.
Zdroj: Martin Šůstal

12.12. bylo zbouráno ve stanici Zdounky dřevěné skladiště. Bourání provedla firma TOMI-REMONT.  Cena demoličních prací byla SŽDC stanovena na 200 000Kč.
• Dále SŽDC nechalo zbourat dřevěné skladiště v Holešově. Od začátku prosince dochází také k rozebírání staniční budovy v Postoupkách.
Zdroj: Stanislav Plachý, Martin Šůstal

10.12. Advent v Tovačově. Kroměřížská dráha pořádá jízdy motorových vlaků s "Hurvínkem" M131.1454 po trase: Kroměříž - Kojetín - Tovačov (2 páry vlaků KM-Tovačov, 2 páry Kojetín - Tovačov).
Zdroj: Kroměřížská dráha, z.s.

31.12. II. ročník KMD výšlapu na rozhlednu Zdenička s motorovým vozem M131.1454 + Blm. Jízdy vlakem využilo 89 cestujících.
Zdroj: Kroměřížská dráha, z.s.
Článek: Vlaky.net

2017

16.04. Oslavy 10 let KMD na trati Kojetín - Tovačov s parní lokomotivou 213.901 KPKV Brno a motorovým vozem M131.1454 + 3 vozy Blm. Ranní a odpolední svoz cestujících motorovým vlakem z Kroměříže. Akce byla ze strany veřejnosti nadmíru úspěšná i přes silný vítr, který provázel akci po celý den. Cestující s jízdenkou z parního vlaku měli poskytnutu se slevu na prohlídku zámku v Tovačově na kterém se konal velikonoční jarmark. Mezi Kojetínem a Tovačovem byly vypraveny 4. páry vlaků. Odvezeno bylo okolo 2000 platících cestujících.
Zdroj: Kroměřížská dráha z.s.
Článek: iDnes.cz autor: Ondřej Holubec
Video: Youtube autor: Stanislav Plachý
          Youtube autor: Milan Kokštajn
       
20.05. Parní jízda vlaku ČD + KMD na 39. ročník pohádkového lesa konaného v Bořím lese v Divokách. Na trať vyjeli dva páry parního vlaku ve složení 314.303 + Ci/Ces+Dsd + Blm + M131.1454 a dva motorové páry M131.1454+Blm. Pro převoz soupravy z Olomouce využita lokomotivy T466.0007. Vlakem bylo přepraveno 693 cestujících. Pohádkový les navštívilo 1700 lidí. Odpoledne v Kroměříži přichystány na Velkém náměstí Barokní slavnosti. Po celý den otevřeno železniční muzeum KMD, které navštívilo 69 návštěvníků. Kroměřížská dráha zajišťovala vlakovou četu na parním i motorovém vlaku.
Zdroj: Stanislav Plachý
Článek: Vlaky.net autor: Stanislav Plachý
Video: Youtube autor: Stanislav Plachý

30.05. Vypravila Kroměřížská dráha motorový vlak z Kroměříže do Zborovic ve složení M131.1454+Blm. Děti z I.stupně ze základní školy Zborovice navštívili v Kroměříži nejdříve železniční muzeum KMD, kde se jich ujali průvodci Martin Šůstal, Cyril Zubalík a Staňa Plachý. Po 1,5hodinové exkurzi zamířilo 54 dětí a 4 učitelky na objednané Pohádkové divadlo na Zámku v Kroměříži, kde děti čekalo představení "O jezerní královně a vodníku Tutínkovi" Děti se v 13 hodin vypravili motorovým vlakem zpět do Zborovic.
Zdroj: Stanislav Plachý, Mgr. Ladislava Dvořáková (zástupce ředitele školy)

31.05. Na trati Kroměříž - Zborovice na pravidelných spojích 13905 - 13910 nasazena mimořádně motorová jednotka Regionova (814 092-3). Důvodem byla zvýšená přeprava cestujících ze Zborovic do Zdounek.  ZŠ Zborovice cestovala se svými žáky z místní zastávky na koncert ZUŠ Zdounky.
Zdroj: Zdeněk Klíč

3.06. Kroměřížská dráha vypravuje zvláštní motorový vlak na "Halenkovské slavnosti". Souprava ve složení M131.1454+Blm byla vypravena po trase: Kroměříž - Velké Karlovice - Vsetín - Halenkov - Valašské Meziříčí.
Zdroj: Kroměřížská dráha z.s.

12.-13.08. Kojetínské hody - zvláštní vlaky Kroměřížské dráhy s lokomotivou 721.555 (Moravská železniční) + Balm 5-0814 (KPKV Brno) na trase Přerov - Kojetín - Tovačov. Přívěsný vůz Balm se představil cestujícím na akci po rekonstrukci v novém laku.
Zdroj: Stanislav Plachý
Článek: Dvě stříbrné linky autor: Michal Boček

16.09. V rámci týdne mobility pořádalo město Kroměříž ve spolupráci s ČD a spolkem Kroměřížská dráha akci s názvem: "S vláčkem o závod".  V době od 10-16h probíhaly na odstavené koleji "za humny" závody dětí i dospělých s motorovou lokomotivou 703 586-8 BF Logistic s.r.o. Na akci byla vystavena také historická kola. Hudební atmosféru akce podpořilo rádio Kroměříž. Na akci jezdil také historický autobus RTO. Akci navštívilo více jak 100 dětí. Pro návštěvníky akce bylo otevřeno železniční muzeum Kroměřížské dráhy, které navštívilo 75 lidí.
Zdroj: Stanislav Plachý, Iveta Doleželová
Pozvánka: Město Kroměříž
Článek: Olga Sehnalová

23.09. Parní vlak okolo Zlínského kraje v čele s brněnskou "Šlechtičnou" 475.101. Vlak vypraven po trase: Valašské Meziříčí - Hulín - Zlín střed - Vizovice a zpět. Brněnský stroj vyjel za neprovozní lokomotivu 433.002.
Zdroj: České dráhy

21.-22.10. Jízdy zvláštních vlaků KMD na trati Kojetín - Tovačov k tradiční akci "Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově". Řazení vlaků: 749 254-9 (KPKV Brno) + 050 + 050 (ČD). Za dva víkendové dny bylo vypraveno 12 párů vlaků. Poslední nedělní spoj byl veden motorovým vozem M240.0113 (KPKV Brno). V sobotu byl v Tovačově ve škole promítán v 12.00 a 16.30 film režisérky Andrey Primusové "Záhada Lokálek". Po filmu proběhla diskuze o filmu a regionální železnici a jejím provozu.
Zdroj: Stanislav Plachý
Články: Olomoucký deník, Přerovský deník

9.12. Jízdy zvláštních vlaků KMD na akci "Vánoce zámku v Tovačově" po trase Kroměříž - Kojetín - Tovačov s vozidly 814 028-7 a 810 173-5. Na zámku v Tovačově připraveny pro příchozí tematické adventní prohlídky s názvem "Kočár z Vídně" V zámku proběhl dobový jarmark s vánočními ozdobami doplněný o vánoční svařák a punč na zahřátí.  Během odpoledne proběhla také "Štrúdlománie" - soutěž o nejlepší štrúdl.
Zdroj: Kroměřížská dráha z.s, Stanislav Plachý
Článek: Dvě stříbrné linky autor: Michal Boček

10.12. začal platit nový grafikon 2018. Došlo k posílení přímých vlaků mezi Kroměříží a Zlínem. Ve směru Kroměříž - Zlín na 8 (ze 7) v opačném směru pak 5 (loni 4spoje). Vlaky do Zborovic zůstávají na stejných časech.
Zdroj: České dráhy

12.12. zastavil silný vítr provoz na trati Kojetín - Valašské Meziříčí. MOs 3900 (Valašské Meziříčí - Hulín) narazil mezi Dobroticemi a Holešovem v 26,1km do spadlého uhnilého stromu. Vlak ve složení 810 373-1 + 010 (BDtax 782) vezl strojvedoucí Karel Pišťáček. Po nárazu do stromu nebyl nikdo naštěstí zraněn, došlo jen k hmotné škodě na motorovém vozu. Provoz na trati podařilo obnovit v 8:20, předtím byla zajištěna náhradní autobusová doprava.
Zdroj: České dráhy, Idnes.cz/Zlínský kraj, Aleš Krška

 

15.12. byla oficiálně předán do provozu nový přístřešek pro cestující v zastávce Postoupky. Během roku 2017 byla také ukončena demolice staré budovy, ve které dříve byla osobní pokladna s čekárnou.
Zdroj: SŽDC

V létě postaveno skupinové odjezdové návěstidlo v Bystřici p. H. směr Holešov (zapojeno na přelomu listopadu a prosince).
V září a říjnu byla stěhována technologie (zabezpečovací zařízení přejezdu a krycího návěstidla v Hlinsku). Zrušena krycí návěstidla.
Říjen – v Osíčku zrušeny kolejové obvody zabezpečovacího zařízení a nahrazeny počítači náprav. V důsledku toho byla posunuta odjezdová návěstidla, užitečná délka kolejí se zkrátila o cca 20 m.
Říjen - listopad byl zbourán objekt traťového okrsku Hulín (u 19. koleje) pro jeho značnou zchátralost. Budova sloužila jako sociální zázemí, kancelář a dílny traťového a zabezpečovacího okrsku, zaměstnanci se přestěhovali do areálu OTV.
• V době silných větrů na konci prosince spadla borovice rostoucí před budovou RZZ v Osíčku, škody na budově a infrastruktuře nebyly.
Zdroj: Martin Šůstal

2018

Prosinec 2017 - leden 2018. Na přelomu roku byl zbourán objekt staré váhy a lampárny v Kroměříži na vlakovém nádraží. Objekty nebyly již dlouhé roky využívány. Váha byla využita naposled v roce 2013, kdy skončila na nádraží svoji činnosti firma "Uhelné sklady Zavadilová".
Zdroj: Jarmila Šmídová, Jiří Zuzaňák

 grafika: kolmix